10-lecie - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

10-lecie

O nas
Jubileusz 10- lecia KZWiK


W czerwcu tego roku mija 10 lat od utworzenia Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o. . Spółka powstała w 2000 r. w ramach restrukturyzacji gospodarki komunalnej w Gminie Kudowa Zdrój. Została ona wydzielona ze struktur Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Przyjęta forma prywatyzacji utworzenie sp. z o.o. pozwala na pełniejsze wykorzystanie instrumentów ekonomicznych i finansowych oraz na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na prowadzenie działalności.
Utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zrealizowane przez Gminę Kudowa Zdrój i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowa Spółki, która dała początek działalności KZWiK Sp. z o.o. od dnia 1 czerwca 2000 r. została podpisana 26 maja 2000 r.
Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd Spółki w jednej osobie, organem nadzoru  jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków 3 desygnowanych przez Gminę, a 2 przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Spółka prowadzi działalność polegająca na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z terenów Gminy Kudowa Zdrój i częściowo z terenu Lewin Kłodzki. Ponadto świadczy ona usługi związane m.in. z wywozem nieczystości płynnych, z  budową sieci wodn - kanalizacyjnych oraz naprawą dróg.
Działalność KZWiK Sp. z o.o. opiera się na majątku, który obejmuje m.in. oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody w Dańcowie, ujęcia wody (Karłów, Imka, Błażejowie Dolne i Górne, Darnków), studnie głębinowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z pompowniami sieciowymi.
Strategicznym zamierzeniem Zarządu Spółki jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie zakresu i systematyczną poprawę jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Kudowy przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów prowadzonej działalności.
Dla osiągnięcia tego celu podejmowane są przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe, których dwa główne kierunki dotyczą:

  • 1) niezawodność dostaw i poprawy jakości wody

  • 2) porządkowanie gospodarki ściekowej (odbiór i oczyszczanie ścieków)

Działania te wiązały się głównie z budową nowych sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach dotąd nieuzbrojonych , wymianą istniejących sieci, konserwacją, modernizacją i wymianą urządzeń znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków.
Wymiana oraz remonty urządzeń, armatury oraz sieci wodno-kanalizacyjnej zapewniają zmniejszenie częstotliwości występowania dokuczliwych dla odbiorców wody sytuacji awaryjnych oraz przyczynią się do zmniejszenia strat wody i podnoszenia walorów miasta.
W ostatnich latach w ramach robót inwestycyjnych Spółka wykonała ok. 5900 mb nowego wodociągu, ok.6500 mb  nowej kanalizacji sanitarnej, ok. 1350 mb kanalizacji burzowej. Wymieniono ok. 2670 mb sieci wodociągowej i 1451 mb sieci kanalizacyjnej. Wymieniono zbiornik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy na wodę pitną dla mieszkańców Brzozowia.
W Gminie są nadal tereny nie uzbrojone w sieci wodno-kanalizacyjne, są to jednak tereny o małej gęstości zabudowy, oddalone znacznie od istniejących sieci, których uzbrojenie wiąże się z bardzo wysokimi kosztami.
W marcu  bieżącego roku rozpoczęto przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody do projektu "Poprawa jakości wody pitnej dla miasta Kudowy Zdrój i Gminy Lewin Kłodzki modernizacja stacji uzdatniania wody w Dańczowie  oraz budowę rurociągu tłocznego ze studni nr X w Jeleniowie do stacji uzdatniania wody w Dańczowie. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych jak również z zewnętrznych  źródeł (zaciągnięty kredyt inwestycyjny). Wartość inwestycji to kwota 5,5 mln zł.
17.05.2010 r. Spółka otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 dla projektu Pt.: "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miasta Kudowy i Nachodu" - budowa sieci kanalizacyjnej o długości 846 mb - wartość inwestycji to kwota ok.. 370 467 zł
Spółka prawidłowo realizuje swoje podstawowe działania, związane z dostawą wody i odbiorem ścieków. Woda pitna jest dobrej jakości co potwierdzają badania wykonywane przez Powiatowa Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Ścieki odprowadzane z oczyszczalni do Klikawy odpowiadają normom i nie powodują zanieczyszczenia rzeki.
W najbliższej przyszłości Spółka zamierza kontynuować dotychczas obrany kierunek działań, skierowanych m.in. na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług przy wykorzystaniu posiadanego potencjału ludzkiego i technicznego. Wiąże się to z zapewnieniem mieszkańcom Gminy wody pitnej wysokiej jakości, a także zapewnieniem bezpieczeństwa dostawy wody, szczególnie w okresach zmniejszonych opadów. Stale będą również podejmowane działania związane z rozwijaniem procesów zarządzania mających na celu doskonalenie systemu kontroli operacyjnej i rachunkowej działalności Spółki, w celu dostosowania kosztów do wysokości osiąganych przychodów. Ponadto rozwiązywane będą problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Pstrążnej, jak również związane z uzbrojeniem nowych osiedli mieszkaniowych.
Podsumowując 10-letni okres działalności Spółki należy stwierdzić, że decyzja o jej utworzeniu, podjęta w 2000 r. była trafna i z dużą korzyścią dla Kudowy a przede wszystkim dla jej mieszkańców.


Jubileusz 10-lecia KZWiK
Wróć do spisu treści