EFRR - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

EFRR

Informacje
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego




    W czerwcu 2009 r. Spółka rozpoczęła przygotowania do inwestycji związanej z budową kanalizacji na Słonym etap A - planuje się wykonanie 825 mb sieci i podłączenie do niej 17 budynków. Na ten cel  udało się pozyskać środki finansowe  z POWT RCz-RP 2007-2013. Wraz z partnerem czeskim - miastem Nachod - w dniu 19.11.2009 r. został złożony wspólny projekt pod nazwą "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu". Łączne koszty projektu wyniosły 506.486,89 EUR, z czego na projekt Spółki przypada 117.713,26 EUR (około 416 tys. zł). Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% (w przypadku Spółki jest to około 350 tys. zł). Jednocześnie Spółka złożyła wniosek do WFOŚiGW na pożyczkę przeznaczoną na zachowanie płynności  w/w przedsięwzięcia. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez fundusz - Spółka otrzyma 249.000 zł pożyczki.
    W marcu bieżącego roku Spółka rozpoczęła roboty budowlane związane z budową kanalizacji. Zakończenie robót planuje się na 31.05.2011 r.  
    Przewidywany zwrot z funduszy unijnych kosztów poniesionych na realizację inwestycji - koniec IV kwartału 2011 r. / I kwartał 2012 r.


"Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metui na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast
Kudowy i Nachodu"


- zakończenie ostatniego etapu sanitacji ul. Słone w Kudowie Zdroju



     Budowę kanalizacji sanitarnej w Słonym rozpoczęto w 1994 r. od wykonania rurociągu tłocznego od granicy państwa do oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju. W kolejnych latach kontynuowano zadanie przez budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączanie do niej kolejnych gospodarstw domowych. W czerwcu 2009 r. Spółka przystąpiła do realizacji ostatniego etapu sanitacji - kanalizacja sanitarna dla lewobrzeżnej części Słonego etap A. Wraz z partnerem czeskim - miastem Nachod  udało się pozyskać pieniądze na ten cel z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 - umowę podpisano 20 września 2010 r. dla zadania pod nazwą "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metui na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu". Łączne koszty wspólnego projektu wyniosły 506.486,89 EUR, z czego na projekt Spółki przypada zgodnie z umową 117.713,26 EUR. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% (w przypadku Spółki jest to około 350 tys. zł). Jednocześnie w kwietniu 2011 r.  Spółka pozyskała środki z WFOŚiGW - pożyczkę przeznaczoną na zachowanie płynności  w/w przedsięwzięcia w wysokości 249.000 zł, co pozwoliło na szybką realizację inwestycji.
     Roboty budowlane zostały rozpoczęte w 16 marca 2011, a zakończone 30 kwietnia 2011 r. W ramach inwestycji wykonano 825 mb sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączono 17 budynków. Inwestycja zamknie się kwotą około 360 tys. zł.
17 maja 2011 Spółka złożyła pierwszy wniosek o płatność na kwotę 301 tys. zł (76 tys. EUR), z czego dofinansowanie wyniesie około 255 tys. zł (64 tys. EUR). Kolejny planuje się złożyć w październiku 2011 r. Przewidywany zwrot z funduszy unijnych kosztów poniesionych na realizację inwestycji - koniec IV kwartału 2011 r. / I kwartał 2012 r.
      Sanitacja Słonego pozwoliła na likwidację niekontrolowanych wycieków ścieków do rzeki Klikawa, co znacznie poprawiło jakość jej wód. W trakcie realizacji całej inwestycji podłączono do sieci kanalizacyjnej około 130 gospodarstw domowych.





       Projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metui na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu”, zakończony rzeczowo 30.04.2011 r., zamknął się w kwocie 354.499,99 zł, z czego 338.728,88 zł (84.847,07 EUR)  stanowiło koszty kwalifikowane. W kwietniu 2012 r. Spółka otrzymała ostatnią transzę z funduszy unijnych.
      Całkowite  dofinansowanie  z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013  wyniosło  85 % kosztów kwalifikowanych - 72.120,00 EUR (około 288 tys. zł).

Inwestycja Kudowa-Słone

16.03.2011

17.03.2011

23.03.2011

11.04.2011

Tablice informacyjne

Inwestycja galeria zdjęć
Wróć do spisu treści