Regulamin - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Regulamin

Dokumenty > Regulamin
Uchwała


Uchwała Nr XLVII/289/06
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju
z dnia 16 lutego 2006 roku


w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z póź. zm.) oraz art.18 uast.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala:

Wróć do spisu treści