RODO - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

RODO


 
INFORMACJA

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ
 KUDOWSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.


 
Szanowni Państwo,
 
zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679  z dn.  27.04.2016  r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie      o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:
 
   • Administratorem Państwa danych osobowych jest
 
KUDOWSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. (dalej KZWIK),
57-350 Kudowa-Zdrój ul. A.Fredry 8, NIP 883-16-65-605,
tel. centrala - 74 866 12 34 - 35, 74 866 19 03.

   • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 
tel. 502 615 320
 
   • Państwa dane przetwarzamy w celu:

    • zawarcia umowy, w szczególności o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, i jej wykonania (art. 6 ust. 1b Rozporządzenia),
    • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1c Rozporządzenia)
    • realizacji prawnie uzasadnionych interesów KZWIK np. obsługi roszczeń czy odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi (art. 6 ust. 1c Rozporządzenia).
 
   • Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług lub realizować zadań.
 
   • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, tj.:

    • w zakresie realizacji zawartej przez Państwo umowy z KWZIK przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w zakresie wypełniania przez KZWIK prawnie ciążących obowiązków przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,
    • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów KZWIK przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem.
 
   • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami mogą być:

    • podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych tj. partnerzy działający na zlecenie Administratora m.in. zewnętrzne kancelarie prawne, firmy świadczące usługi z zakresu IT,
    • podmioty uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa m.in. sądy, ubezpieczyciele,
    • inni administratorzy np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
    • upoważnieni pracownicy KZWIK zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
 
   • W związku z przetwarzaniem przez KZWIK Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

    • prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
    • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia – czyli poprawienia danych, które są nieprawidłowe,
    • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia – czyli usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia – czyli ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do przechowywania,
    • prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia – czyli uzyskania swoich danych od KZWIK lub wskazania administratora, któremu te dane będziemy zobowiązani przesłać, o ile to będzie możliwe technicznie.
 
Korzystanie z powyższych praw (zakres i możliwe sytuacje) uzależnione jest od przepisów prawa.
 
    • prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 Rozporządzenia – mogą Państwo w dowolnej momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie lub w interesie publicznym. O ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nie będziemy mogli przetwarzać dalej tych danych,
    • w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   • W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KZWIK danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Wróć do spisu treści