Rozdz I - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz I

Dokumenty > Regulamin
Rozdział I Przepisy ogólne


PRZEPISY OGÓLNE


§ 1.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej regulaminem określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kudowa Zdrój, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2) Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,

3) Przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,

4) taryfa - zestawienie cen i stawek opłat, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy,

5) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,

7) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

8) wodomierz na ujęciu własnym - przyrząd służący do pomiaru ilości wody pobranej z własnych  ujęć, zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Polskimi Normami, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9) dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy  zainstalowany za wodomierzem głównym  służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

10) kaucja - kwota stanowiąca zabezpieczenie należności za usługi w zakresie dostarczania  wody i odprowadzania ścieków

11) inwestor - osobę fizyczną  lub jednostkę gospodarczą dokonującą inwestycji,

12) odbiór techniczny - czynność, której celem jest stwierdzenie, czy urządzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,  lub przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne zostały wykonane zgodnie z wydanymi przez Dostawcę warunkami technicznymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami i przepisami technicznymi,

13) okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków.

Wróć do spisu treści