Rozdz II - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz II

Dokumenty > Regulamin
Rozdział II


MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

§ 3.

Ilość dostarczanej wody, cel jej poboru oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie wody utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa zawierana przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą. Umowa może zawierać również dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do kanalizacji.


§ 4.

1. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

 • 1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,

 • 2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z obowiązujących przepisów oraz umowy lub "Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej",

 • 3) odbiera ścieki w sposób ciągły, w ilości, stanie i składzie  określonych w umowie oraz  obowiązujących przepisach,

 • 4) zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w regulaminie lub umowie,

 • 5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

 • 6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu lub eksploatacji, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

 • 7) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

 • 8) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

 • 9) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

 • 10) informuje kwartalnie burmistrza (wójta), o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


2. Przedsiębiorstwo ma prawo do prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej


§ 5.

1. Odbiorca jest zobowiązany do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności do:

 • 1) wykorzystywania pobieranej wody oraz wprowadzania ścieków wyłącznie w celu i na warunkach określonym w umowie,

 • 2) utrzymania wewnętrznej instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

 • 3) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 • 4) utrzymywania pomieszczeń (studni wodomierzowych), w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające ich prawidłowe działanie oraz  zabezpieczenia pomieszczenia( studni wodomierzowej), przed dostępem osób nieuprawnionych

 • 5) użytkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

 • 6) natychmiastowego informowania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków

 • 7) utrzymywania przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu (eksploatacji) Przedsiębiorstwa   

 • 8) umożliwiania osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

 • 9) zawiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

 • 10) informowania Przedsiębiorstwa o zmianach stanu prawnego nieruchomości i zmianach tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,

 • 11) powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci

 • 12) udostępniania Przedsiębiorstwu, nieodpłatnie, miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.


2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni, Przedsiębiorstwo, po uprzednim wezwaniu Odbiorcy do usunięcia awarii, może usunąć awarię we własnym zakresie  za wiedzą i na koszt Odbiorcy lub podjąć działania eliminujące negatywny wpływ na poziom świadczonych usług, w szczególności poprzez odcięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.


Wróć do spisu treści