Rozdz III - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz III

Dokumenty > Regulamin
Rozdział III A


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW


A. Postanowienia ogólne


§ 6.

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych  oraz postanowień regulaminu.


§ 7.

1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.  
2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.


§ 8.


1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony , z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na czas określony:

  • 1) gdy tytuł prawny osoby,  dysponującej nieruchomością został ustanowiony na czas określony,

  • 2) na wniosek osoby zawierającej umowę


§ 9.

1. Zmiana warunków umowy następuje w formie aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej lub poprzez zawarcie nowej umowy.
2. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

Rozdział III B


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

B. Zasady zawierania umów


§ 10.

1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz  przedłożeniu tytułu prawnego do nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
3. W przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości, braku stałego zameldowania lub siedziby na terenie RP,  Przedsiębiorstwo może domagać się  od Odbiorcy wpłacenia kaucji określonej przez strony w umowie.
4. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy
5. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu otrzymania informacji przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

§ 11.

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:

  • 1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą tych osób na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem

  • 2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy w budynku oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

  • 3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1
4. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy lub gdy instalacja wewnętrzna odbiorcy jest wykonana niezgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 12.

Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy, sporządza projekt umowy, który przedkłada Odbiorcy do zaakceptowania. Umowę uważa się za zawartą z chwilą jej podpisania przez Przedsiębiorstwo i Odbiorcę.

Rozdział III C


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

C. Zasady rozwiązywania umów.


§ 13.

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowy zawarte z właścicielem lub zarządcą budynku i osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, jeżeli w trakcie ich obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające ich wykonanie, a w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku na zasadach określonym w umowie.


§ 14.

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.


§ 15.

1. Umowa wygasa w przypadku:

  • 1) śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną,

  • 2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

  • 3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

  • 4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.


§ 16.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.


Wróć do spisu treści