Rozdz IV - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz IV

Dokumenty > Regulamin
Rozdział IV


SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH


§ 17.

Rozliczenia za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, na podstawie ustalonych w taryfie,  cen i stawek opłat.


§ 18.

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest on nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.


§ 19.

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych,  prawidłowo podanych do publicznej wiadomości  taryf,  nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.


§ 20.

1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Przedsiębiorstwo w terminie określonym na fakturze, nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, z którymi zawarta jest umowa, z uwzględnieniem § 21 ust. 3.
3. Odbiorca otrzymuje fakturę w okresach obrachunkowych określonych w umowie,
4. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości należności określonej w fakturze nie wstrzymuje obowiązku jej uregulowania.


§ 21.

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2.  W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i  umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody lub/i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.
3. W przypadku zawarcia umów z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego oraz z osobami korzystającymi z lokali w tych budynkach, ilość dostarczonej wody do poszczególnych lokali  ustala się na podstawie odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych dla danego lokalu, natomiast zarządca lub właściciel obciążany jest różnicą pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą  odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych lokali, z którymi zawarta jest umowa


§ 22.

1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i odprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza na ujęciu własnym.
2. W przypadku możliwości korzystania z ujęcia własnego i poboru wody z urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych  ścieków ustala się w oparciu o odczyt wodomierza głównego i wskazania wodomierza na ujęciu własnym.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca zobowiązany jest do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza na ujęciu własnym oraz jego utrzymania i legalizacji.

Wróć do spisu treści