Rozdz IX - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz IX

Dokumenty > Regulamin
Rozdział IX


STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG,  SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI
ORAZ WYMIANA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW


§ 35.

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

  • 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  • 2) warunków przyłączania się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  • 3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków

  • 4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

  • 5) planowanych przerw w świadczeniu usług


2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została złożona na piśmie Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w ciągu 14 dni.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga uprzednich ustaleń wymagających dłuższych okresów niż terminy wskazane w ust. 2 i 3 przed upływem wymienionych terminów informuje o tym fakcie osobę , która złożyła prośbę o informację  i wskazuje jej termin udzielenia odpowiedzi.

§ 36.

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość należności za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym  

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Wróć do spisu treści