Rozdz V - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz V

Dokumenty > Regulamin
Rozdział V


WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI


§ 23.

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składa w Przedsiębiorstwie wniosek o przyłączenie, który powinien w szczególności zawierać:

 • 1) oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko, firma, adres do korespondencji)  

 • 2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody,

 • 3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda i/lub odprowadzane ścieki, a w szczególności:

a) powierzchnia użytkowa i rodzaj lokalu/i  (mieszkalny, użytkowy),
b) wyposażenie w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

 • 4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.


2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

 • 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

 • 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 • 3) w przypadku osoby prawnej odpis z właściwego rejestru wskazujący sposób jej reprezentacji

 • 4) dowód wpłaty za wydanie "Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej"


3. Przedsiębiorstwo może ustalić odpowiedni wzór wniosku.


§ 24.

1. Przedsiębiorstwo określa "Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej"  i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 23, wraz z kompletem załączników.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

 • 1) miejsca i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

 • 2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

 • 3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

 • 4) wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, a w przypadku deklarowania zamiaru korzystania z ujęcia własnego wymagania dotyczące instalacji wodomierza na ujęciu własnym,

 • 5) termin ważności warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 1 rok i dłuższy niż 3 lata,

 • 6) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz o podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza


§ 25.

1. Wydanie "Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" jest odpłatne.
2. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie "Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.  


§ 26.

1. Przedsiębiorstwo może omówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia lub  wystarczających mocy produkcyjnych uniemożliwiających realizację usługi, z zastrzeżeniem § 27.
2. Odmowa wydania "Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" wymaga pisemnego uzasadnienia.


§ 27.

1. Jeżeli z Wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina lub Przedsiębiorstwo może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" .
2. Umowa o wspólną realizację inwestycji winna określać, co najmniej:

 • 1) strony umowy

 • 2) termin wybudowania urządzenia,

 • 3) warunki techniczne jakie urządzenie musi spełniać,

 • 4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

 • 5) zasady wyceny inwestycji,

 • 6) formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,

 • 7) termin przejęcia urządzenia,

 • 8) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,

 • 9) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań


§ 28.

1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej ( w tym projektu)  i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobu kontroli robót.
2. Dokumentacja powinna być wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane oraz  winna być uzgodniona w zakresie kolizji z innymi sieciami i urządzeniami.
3. Spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do  sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".  
4. Przedsiębiorstwo wydaje uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty założenia kompletu dokumentów wymienionych w informacji dołączonej do Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej"
5. Włączenia do czynnej sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej dokonuje odpłatnie Przedsiębiorstwo, które wydało "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".  Wysokość opłaty wynika z taryfy.


§ 29.

1. Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje protokolarnego odbioru technicznego wykonanego przyłącza celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne w tym "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".
2. Przyłącza są eksploatowane przez Przedsiębiorstwo chyba, że umowa stanowi inaczej.
3. Zakres utrzymywania przyłączy przez Przedsiębiorstwo określa umowa.

Wróć do spisu treści