Rozdz VI - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz VI

Dokumenty > Regulamin
Rozdział VI


TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH


§ 30.

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:
1) w Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

 • a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

 • c) niniejszy regulamin,

 • d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

 • a) Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

 • b) niniejszy regulamin.

3) poprzez odpłatne wydanie przez Przedsiębiorstwo "Informacji technicznej".


§ 31.

1. "Informacja techniczna" wydawana jest na wniosek zainteresowanego i zawiera między innymi informacje na temat:

 • a) uzbrojenia terenu

 • b) możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 • c) szacunkowych kosztów przyłączenia

 • d) potencjalnego zakresu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo

2. Wniosek o wydanie "Informacji technicznej",  w szczególności powinien zawierać:

 • 1) oznaczenie wnioskodawcy,

 • 2) określenie:

a) zakresu wymaganej informacji technicznej,  
b) charakterystyki, ilości, przeznaczenia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również  jakości odprowadzanych ścieków,

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o wydanie informacji technicznej, powinna załączyć:

 • 1) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 • 2) dowód wpłaty za wydanie informacji technicznej


4. Wydanie "Informacji technicznej" jest odpłatne.  

5. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie "Informacji technicznej", winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

Wróć do spisu treści