Rozdz VII - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz VII

Dokumenty > Regulamin
Rozdział VII


Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza


§ 32.

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" oraz projektem przyłącza.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
5. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, określa Przedsiębiorstwo.

§ 33.

Sporządzony przez Przedsiębiorstwo protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

  • 1) dane techniczne (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia)

  • 2) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego

  • 3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

  • 4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.


Wróć do spisu treści