Rozdz VIII - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz VIII

Dokumenty > Regulamin
Rozdział VIII


SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW


§ 34.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji o występujących i przewidywanych zakłóceniach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie lub ograniczenie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

  • 1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

  • 2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.


3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem telefonicznie lub poprzez wywieszenie ogłoszeń w częściach miasta, w których ma nastąpić przerwa w dostawie wody

4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

5. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług spowodowane były:

  • 1) działaniem siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

  • 2) brakiem wody na ujęciach,

  • 3) działaniem lub zaniechaniem osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego odbiorcy,

  • 4) potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.


Wróć do spisu treści