Rozdz XI - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Rozdz XI

Dokumenty > Regulamin
Rozdział XI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 41.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

§42

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLI/250/2002 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Kudowa Zdrój.

§43

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wróć do spisu treści