Zapytanie ofertowe 1 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 1

Informacje > Przetargi > 2011
Zapytanie ofertowe 2011/01Kudowa Zdrój, 10 styczeń 2011 r.


Projekt: "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1


dla zadania pn. "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" - materiały

I. ZAMAWIAJĄCY

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój
tel/fax 0-74/866-19-03, e-mail: kzwik@ng.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów przy budowie kanalizacji, a w szczególności:

  • dostawa materiałów na budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami loco budowa,

  • dostawa materiałów sypkich do podsypania i obsypania kanalizacji (piasek) loco budowa,


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 wraz z projektem budowlanym ( dostępny u Zamawiającego) dla tego zadania.


III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zadania z pomocą podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rury, kształtki należy dostarczyć do dnia 28-02-2011 roku,
Kompletne studnie należy dostarczyć do dnia 28 - 02-2011 roku
Kruszywa należy dostarczyć do dnia 28- 02-2011 roku

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zapisy umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila.
2. Cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami). Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.
3. Wykaz podwykonawców - załącznik nr 3
4. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia jej złożenia.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W związku z tym do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis z KRS) oraz ewentualne pełnomocnictwa.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert - najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem
    Oferta na "Poprawę gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" - dostawa materiałów w terminie do dnia 21 stycznia 2011 roku, do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) - osobiście lub pocztą.

1. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 21 stycznia 2011 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).
Zmiana
1. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu
25 stycznia 2011 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).
2. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
4. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowych informacji udzielać będą; Helena Barnuś - 0-74/8661-994
2. Dodatkowych informacji udzielać będą; Beata Curyło - 0-74/8664-798

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
Zmiana do załącznika nr 2 z dnia 10.01.2011 r -
załącznik nr 2 (poprawiony 14.01.2011 r)
3. Wykaz podwykonawców - załącznik nr 3
4. Projekt umowy
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
Zmiana do SIWZ z dnia 10.01.2011 -
SIWZ (poprawiony 14.01.2011 r)


Zawiadomienie o wyborze oferty


Kudowa Zdrój, 27.01.2011ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTYKudowski Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. zawiadamia, że dla zadania pn. "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" - materiały wybrana została oferta nr 1

MINI - MAL  
E.OLSZEWSKA, W. SMUŁKO
ul. Główna 57b
57-350 Kudowa Zdrój


Wróć do spisu treści