Zapytanie ofertowe 1 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 1

Informacje > Przetargi > 2013

Zapytanie ofertowe nr 1
  Znak : PA/ZAM/01/BC                                                                                                            Kudowa Zdrój 01.03.2013


Dot.  : postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych”.
            Kod CPV : 71350000-6 „Usługi inżynieryjne, naukowe i techniczne”


ZAPYTANIE OFERTOWEKudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej przedmiotu zamówienia:

„Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych” dla KZWiK Kudowa –Zdrój .
Usługi te obejmują wszelkie prace opisane w opisie przedmiotu zamówieni stanowiący załącznik nr 2.

1.  Wymagania ogólne Zamawiającego.
    - Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę  uwzględnił wszystkie pozycje określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
    -    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez  Zamawiającego.

2.  Termin realizacji.
     -  Wymagany termin realizacji zadania – sukcesywnie na podstawie zleceń zamawiającego od dnia   15.03.2013r. do dnia  31.12.2014r.

3.  Sposób przygotowania ofert i obliczania ceny.
     - Zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Kryterium wyboru oferty.
    - Cena   100%
      Zamawiający przyzna zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego – zaproponuje najniższą cenę na całość zamówienia.

5. Miejsce i termin złożenia  oferty.
       Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa
-Zdrój pokój Nr 19, adres Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul . Fredry 8  57-350 Kudowa-Zdrój w terminie 08.03.2013 r. do godz 10.00  z dopiskiem na  kopercie „Oferta na świadczenie usług geodezyjnych  i kartograficznych” .
       Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
      Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom.

6.   Udzielenie  zamówienia.
        -    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i zawiera najniższą cenę brutto wykonania całości zamówienia.
      -   Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia.

   7.   Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:
 Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji  -  Helena  Barnuś tel . 074/ 8661-234 wew. 38


Załączniki :
                1. Formularz oferty
                2. Opis przedmiotu zamówienia
                3. Wzór  umowy.


Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak sprawy: PA/ZAM/01/BC                                                                                                                            Kudowa- Zdrój 12.03.2013r.


ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty


      Na podstawie art. 92 ust. 1Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 ze zmianami) Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla KZWiK Kudowa –Zdrój”


ogłoszonym  na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  wybrana została oferta  firmy:


Usługi Geodezyjne i Fotograficzne  Leszek Jaśkiewicz
57-3
20  Polanica – Zdrój
ul. Łąkowa 11/11


Uzasadnienie wyboru:


     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło  6   Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w zapytaniu ofertowym,  ww.  oferta  jako ważna, uznana została za najkorzystniejszą.

    Wykaz wykonawców  którzy złożyli oferty:


Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawc
y

Cena brutto
w PLN

1

Biuro Usług Geodezyjnych    Józef Bogusławski
57-500 Bystrzyca Kłodzka  ul
. Sienkiewicza 6B/5

24.200,00

2

Geodezja – Wycena Nieruchomości     Grzegorz Kosicki
57-300 Kłodzko ul. Wojska Polskiego 20/1

11.380,00

3

Usługi Geodezyjne i Fotograficzne    Leszek Jaśkiewicz
57-320 Polanica–Zdrój  ul. Łąkowa 11/11

5.124,00

4

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Pryzmat”
Stanisław Ekiert  58-200 Dzierżoniów   ul. Świdnicka 38

7.694,88

5

Usługi Geodezyjno – Kartograficzne   Krzysztof Kozaczkiewicz
57- 300  Kłodzko ul. Wolności 63

14.750,00

6

Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „Henmar”  Mariusz Wnuk
57-300  Kłodzko  ul. Spółdzielcza 16/18

17.430,00

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kierończyk
Wróć do spisu treści