Zapytanie ofertowe 1 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 1

Informacje > Przetargi > 2014

Zapytanie ofertowe nr 1


Znak : PA/ZAM/01/2014/BC                                                                                                                                                Kudowa Zdrój 25.09.2014r.



Dot. :  postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „Badanie bilansu spółki za rok obrotowy 2014” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.


ZAPYTANIE OFERTOWE



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Badanie bilansu spółki za rok obrotowy 2014” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa – Zdrój Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia : 79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie

1.  Wymagania ogólne Zamawiającego.

    -  Zamawiający wymaga  aby badanie bilansu Spółki KZWiK Kudowa oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem wyjaśniało w sposób przejrzysty, czy bilans został sporządzony w sposób prawidłowy i rzetelny, czy jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, oraz wynik finansowy.

    -   Zamawiający wymaga aby Oferent spełniał wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

2.  Termin realizacji.

     -  Wymagany termin realizacji zadania – od dnia   podpisania umowy do dnia 31.03.2015r..

3.  Sposób przygotowania oferty.

      -  Zgodnie z formularzem ofertowym  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
          
4.  Wadium :

              Nie ustalono wadium.
                                                                                                                                                         
5.  Sposób obliczania ceny i kryterium wyboru oferty.
   

     - najkorzystniejsza cena

     Zastosowane wzory do obliczania punktowego
        Ocena ofert  :

             S  = C min/ C o f.  x 100 pkt   

                          S           -   ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe  zadanie
                         C min.   -   najniższa cena spośród  wszystkich  złożonych ofert w przedmiotowym  zadaniu
                         C of.      -   zaoferowana cena danej  oferty za przedmiotowe zadanie
  
         CENA = 100 punktów
                                                                                                                                                                                  1

   
   Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego – zaproponuje najkorzystniejszą cenę na całość zamówienia.

6. Warunki płatności:
            
    -  Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę dołączając do niej w 5 egz.
        a) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,
        b) raport badania sprawozdania finansowego,
        c) wystąpienie do kierownictwa Spółki Zamawiającego zawierającego wykaz uchybień w
            systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej – w przypadku stwierdzenia uchybień.
          -  Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Miejsce i termin złożenia  oferty.

       Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa – Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na adres Kudowski    Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul . Fredry 8  57-350 Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 03.10.2014 r. do   godz. 12
.00  z dopiskiem na  kopercie „ Oferta na Badanie bilansu spółki za rok obrotowy 2014” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju .
       Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
       Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.

8.   Udzielenie  zamówienia.

        -   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w opisie i niniejszym zapytaniu i zawiera najkorzystniejszą cenę netto wykonania całości zamówienia.
         -   Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia.

   9.   Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:


 Główny Księgowy – mgr inż. Gabriela Chmielewska tel . 074/ 8661-234 wew. 14

   10. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru biegłego rewidenta, negocjacji umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.



                                                                                                                                               Prezes Zarządu                                                                                                         
                                                                                                                                  mgr inż.  Krzysztof Kierończyk



Załączniki :
                1.  Opis przedmiotu zamówienia.               
                2.  Formularz oferty.
                3. Oświadczenie Wykonawcy.
                4.  Wzór umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty


Znak sprawy: PA/ZAM/01/2014/BC                                                                                     Kudowa- Zdrój 06.10.2014

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 ze zmianami) Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na zadanie pn.:
„Badanie bilansu spółki za rok obrotowy 2014r.” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.


ogłoszonym  na stronie internetowej Zamawiającego  i tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  wybrana została oferta  firmy :

POL-TAX Sp. z o.o.  ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91  03-982 Warszawa



Uzasadnienie wyboru:
W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 12   Wykonawców . Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w zapytaniu ofertowym,  ww.  oferta  jako ważna, uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawc
y

Liczba przyznanych punktów  
wg kryterim: cena

1

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych Sp. z o.o.
ul. Bajana 32  54-129 Wrocław

83,67

2

„FABER ZBR” Sp z o.o.
53-328 Wrocław  ul. Pretficza 7

68,33

3

„Grupa Audyt” Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 5/1 50-048 Wrocław

78,85

4

Eliks  Audytorska Sp. z o.o. Grupa Finans – Serwis
53-660 Wrocław  ul. Sokolnicza 34

60,29

5

Continuum Consulting Group Poland  Sp z o.o. w Poznaniu
61-479 Poznań, ul. Wspólna 40

51,25

6

KPW Audytor Sp. z o.o.
90-002 Łódź ul. Tuwima 22/26

73,21

7

„EKO-BILANS” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów
90-248 Łódź ul. P.O.W nr 29 m. 3

58,57

8

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o.
40-077 Katowice ul. J. Matejki 4

32,03

9

„AUDSULTING” Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa
mgr Edward Wolnik
ul. Szwalbego 2/10 85-080 Bydgoszcz

60,29

10

POL-TAX Sp. z o.o.  
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91  03-982 Warszawa

100

11

Agencja Biegłych Rewidentów „BADEX”
45-072 Opole ul. Reymonta 45

51,89

12

AUDYTOR S.A. Oddział w Świdnicy
58-100 Świdnica ul. Okulickiego 6

Nie oceniana

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kierończyk
Wróć do spisu treści