Zapytanie ofertowe 1 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 1

Informacje > Przetargi > 2016

Zapytanie ofertowe nr 1


   Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                                                                 Kudowa-Zdrój 20.04.2016r


Dot. : postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa – Zdrój Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia : 09135100-5 - olej opałowy lekki 20.000 l/rok

1. Wymagania ogólne Zamawiającego.
  • Podane wyżej ilości są wartościami orientacyjnymi, obrazującymi możliwą wielkość i zakres zamówienia i mają służyć pomocy na etapie przygotowania oferty, nie stanowią jednakże zobowiązania Zamawiającego do realizacji zamówienia w takiej konkretnej ilości.
Dostawy będą się odbywać sukcesywnie, przez okres na który zostanie zawarta umowa, do zbiorników wskazanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres i warunki realizacji dostawy określa zał. 2 (opis przedmiotu zamówienia ).
  • Zamawiający wymaga aby Oferent spełniał wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 2)

2. Termin realizacji.
  • Wymagany termin realizacji zadania – od dnia 31.05.2016r. do dnia 30.04.2018r.

3. Sposób przygotowania oferty.
  • Zgodnie z formularzem ofertowym załącznik 1 do zapytania ofertowego.

4. Wadium :
Nie ustalono wadium.

5. Sposób obliczania ceny i kryterium wyboru oferty.
  • najkorzystniejsza cena netto/litr

Zastosowane wzory do obliczania punktowego
Ocena ofert :

       S = C min/ C o f. x 100 pkt

              S - ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe zadanie
              C min. - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w przedmiotowym zadaniu
              C of. - zaoferowana cena danej oferty za przedmiotowe zadanie
              CENA = 100 punktów

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego – zaproponuje najkorzystniejszą cenę netto za 1 litr oleju opałowego.

6. Warunki płatności:
  • Wykonawca wystawiać będzie fakturę sukcesywnie po każdej dostawie oleju opałowego dołączając do niej świadectwo jakości.
  • Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  • Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa – Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na adres Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul . Fredry 8 57-350 Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 28.04.2016r. do godz. 12.00 z dopiskiem na kopercie „ Oferta na Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 28.04.2016r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

8. Udzielenie zamówienia.
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w opisie i niniejszym zapytaniu i zawiera najkorzystniejszą cenę netto za 1 litr oleju opałowego lekkiego.
  • Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia.

9. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:

mgr inż. Beata Curyło tel . 074/ 8661-234 wew. 38, kom. 607301114 .

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Termin związania z ofertą :
Składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

14. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.                                                                                                       Pełnomocnik Prezesa Zarządu
                                                                                                  działający na podstawie pełnomocnik
                                                                                                         ogólnego z dn. 18.10.2011

                                                                                                          mgr inż. Beata Curyło     Załączniki :

   Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                                     Kudowa-Zdrój 28.04.2016rZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.

ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wybrana została oferta firmy :

PHU „ETOLL” Sp.j. 57-100 Strzelin ul Ząbkowicka 32

Uzasadnienie wyboru:

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w zapytaniu ofertowym, ww. oferta jako ważna, uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty :

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawc
y

Liczba przyznanych punktów  
wg kryterim: cena

1

PHU „ETOLL” Sp.j.

 57-100 Strzelin ul Ząbkowicka 32

  100 PKT

2

GAZ PETROL SP. z o.o. 

 55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 90

99,44 pkt

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kierończyk
Wróć do spisu treści