Zapytanie ofertowe 1 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 1

Informacje > Przetargi > 2010
Zapytanie ofertowe nr 1


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

"Usunięcie kolizji energetycznej" będącego składnikiem projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w Dańczowie dla zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10” będącego składnikiem projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki – Modernizacji stacji Uzdatniania Wody”
I. ZAMAWIAJĄCY

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój
tel/fax 74/866-19-03, e-mail: kzwik@ng.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z usunięciem kolizji istniejącej słupowej stacji transformatorowej R 955-14 wraz z jej napowietrznym zasilaniem 20 kV z linii L-955 i obwodów niskiego napięcia przyłączonych do tej stacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany dla tego zadania (dostępny, również w formie elektronicznej, u zamawiającego) oraz zestawienie robót przedstawione w załączniku nr 2. Ponadto w zakresie umownym Wykonawcy będzie:

  • zapewnienie realizacji robót pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia SEP i budowlane (uprawniony kierownik robót),

  • realizacja robót zgodnie z postanowieniami warunków usunięcia kolizji określonych przez właściciela sieci tj. ENERGIAPRO oddział w Wałbrzychu z dnia 20-11-2008,

  • współpraca z właścicielem sieci w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania,

  • przedstawienie protokołów i innych dokumentów wymaganych do odbioru przez właściciela sieci oraz koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie całości obiektu.


III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zadania z pomocą podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Roboty należy zakończyć do dnia 31-01-2010 roku.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia są wszystkie niezbędne roboty i prace związane z usunięciem kolizji sieci będącej własnością EnergiiPro z projektowaną modernizacją SUW Dańczów zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami branżowymi i wymogami zapisanymi w niniejszym zapytaniu.
2. Termin płatności - min. 30 dni od daty otrzymania f-ry.
3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty, na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.
Oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila.
2. Cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami). Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.
3. Wskazanie osoby pozostającej w dyspozycji Wykonawcy i przewidzianej do pełnienia obowiązków kierownika robót.
4. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia jej złożenia.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W związku z tym do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis z KRS) oraz ewentualne pełnomocnictwa.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert - najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem "Oferta na wykonanie usunięcia kolizji energetycznej - SUW Dańczów" w terminie do dnia 27 października 2009 roku, do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) - osobiście lub pocztą.
2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 27 października o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).
3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowych informacji udzielać będą; Beata Curyło - 74/8664-798

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wz\'f3r formularza ofertowego.
2. Zestawienie rob\'f3t - przedmiar rob\'f3t.

Projekt budowlany


Drukuj


Decyzja do zapytania ofertowego nr 1

Kudowa Zdrój, 28.10.2009ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTYKudowski Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia, że "Usunięcie kolizji energetycznej" dla zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10" będącego składnikiem projektu inwestycyjnego pn. "Porawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy-Zdroju i gminy Lewin Kłodzki - Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody" wybrana została oferta nr 3


INSTALARSTWO  ELEKTRYCZNE


Marcin Nowak
ul. Nad Potokiem 2A
57-350 Kudowa Zdrój


Wróć do spisu treści