Zapytanie ofertowe 2 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 2

Informacje > Przetargi > 2013

Zapytanie ofertowe nr 2


 
Znak : PA/ZAM/02/BC                                                                                                   Kudowa Zdrój 08.04.2013r.


Dot.:  
     
postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Nad Potokiem 58.


Zapytanie ofertowe      Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Nad Potokiem 58.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa – Zdrój Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.
Usługi te obejmują wszelkie prace opisane w opisie przedmiotu zamówieni stanowiący zał. nr 1

Kod odpadu 19 08 05

1.  Wymagania ogólne Zamawiającego.


 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę   uwzględnił wszystkie pozycje określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez Zamawiającego.

 • Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych odpadów ściekowych ma następować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 roku Nr 137 poz. 924)

 • Usługi te obejmują wszelkie prace opisane w opisie przedmiotu zamówieni stanowiący zał. nr 1.


2. Termin realizacji.

 • Wymagany termin realizacji zadania – sukcesywnie na podstawie zleceń zamawiającego od dnia   podpisania umowy do dnia  31.12.2014r.


3.  Sposób przygotowania oferty.


 • Zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 • Przewidywana ilość osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalni w Kudowie Zdroju w okresie 12 miesięcy:


Miejsce odbioru osadów

Szacowana ilość osadów przewidziana do wywozu w [Mg/rok]

Oczyszczalnia w Kudowie Zdroju
ul. Nad Potokiem  58

do 1.700 Mg


4.  Załadunek komunalnych osadów ściekowych leży po stronie Zamawiającego.

5. Wadium :
             
     Nie ustalono wadium.
                                                                                                                                                         
6.  Sposób obliczania ceny i kryterium wyboru oferty.
   

 • najniższa cena


     Zastosowane wzory do obliczania punktowego
        Ocena ofert  :

             S  = C min/ C o f.  x 100 pkt   

                          S           -   ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe  zadanie
                         C min.   -   najniższa cena spośród  wszystkich  złożonych ofert w przedmiotowym  zadaniu
                         C of.      -   zaoferowana cena danej  oferty za przedmiotowe zadanie
  
         CENA = 100 punktów

      Zamawiający przyzna zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego – zaproponuje najniższą cenę na całość zamówienia.

7. Warunki płatności:
            

 • Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonaną usługę dołączając do każdej  faktury kopię protokołu przekazania odpadów.

 • Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbywa się w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.


8. Miejsce i termin złożenia  oferty.

       Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa – Zdrój pokój Nr 19, adres Kudowski    Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul . Fredry 8  57-350 Kudowa - Zdrój w terminie do dnia 15.04.2013r. do   godz 12
.00  z dopiskiem na  kopercie    „ Oferta na „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju .
       Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
       Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.

9. Udzielenie  zamówienia.

 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w opisie i niniejszym zapytaniu i zawiera najniższą cenę brutto wykonania całości zamówienia.

 • Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia.


10. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:


 
        Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji  -  Helena  Barnuś tel. 074/ 8661-234 wew. 38


                                                                                                                                                Prezes zarządu
     
                                                                                                                                       mgr inż.  Krzysztof Kierończyk


Załączniki :
                1.  Opis przedmiotu zam\'f3wienia.              
                2.  Formularz oferty.
                3.  Oświadczenie Wykonawcy.
                4.  SGS wyniki badań osadu.
                5. Wz\'f3r umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty


    
Znak sprawy: PA/ZAM/02/BC                                                                                                       Kudowa-Zdrój 15.04.2013r.


ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 ze zmianami) Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Nad Potokiem 58.

ogłoszonym  na stronie internetowej Zamawiającego  i tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  wybrana została oferta  firmy :

„Geotrans” S.A.  54-203 Wrocław ul. Legnicka 55/6Uzasadnienie wyboru:

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło  3   Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w zapytaniu ofertowym,  ww.  oferta  jako ważna, uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców  którzy złożyli oferty:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawc
y

Liczba przyznanych punktów  
wg kryterim : cena

1

Geotrans” S.A.  
54-203 Wrocław, ul. Legnicka 55/6

100

2

VIVENA – Natura Sp. z o.o.  
54-610 Wrocław, ul. Mińska 54-56

71,94

3

TRANS – KRUSZ EKO Sp. z o.o.  
43-200 Pszczyna,  ul. Rybnicka 6

27,80

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kierończyk
Wróć do spisu treści