Zapytanie ofertowe 2 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 2

Informacje > Przetargi > 2014

Zapytanie ofertowe nr 2

 Znak : PA/ZAM/02/BC/2014                                                                  Kudowa Zdrój 14.11.2014 r


Dot.:  

postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.ZAPYTANIE OFERTOWE


Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert dla zadania pn.
„ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa –Zdrój Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.


Nazwa i kod przedmiotu zamówienia :   09135100-5  - olej opałowy lekki  20.000 l/rok

1.  Wymagania ogólne Zamawiającego.

     -  Podane  wyżej ilości są  wartościami orientacyjnymi, obrazującymi możliwą wielkość i zakres   zamówienia i mają służyć pomocy na etapie przygotowania oferty, nie stanowią jednakże zobowiązania Zamawiającego do realizacji zamówienia w takiej konkretnej ilości.
     Dostawy będą się odbywać sukcesywnie, przez okres na który zostanie zawarta umowa, do zbiorników     wskazanych przez Zamawiającego.
     Szczegółowy zakres i warunki realizacji dostawy określa zał. 2 (opis przedmiotu zamówienia ).

  -   Zamawiający wymaga aby Oferent spełniał wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia
      (załącznik 2)

2.  Termin realizacji.

     -  Wymagany termin realizacji zadania – od dnia 01.01.2015r do  dnia  31.03.2016 roku.


3.  Sposób przygotowania oferty.

      -  Zgodnie z formularzem ofertowym  załącznik 1 do zapytania ofertowego.
          
4.  Wadium :

              Nie ustalono wadium.
                                                                                                                                                         
5.  Sposób obliczania ceny i kryterium wyboru oferty.
   
     - najkorzystniejsza cena netto/litr

     Zastosowane wzory do obliczania punktowego
        Ocena ofert  :

             S  = C min/ C o f.  x 100 pkt   

                          S           -   ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe  zadanie
                         C min.   -   najniższa cena spośród  wszystkich  złożonych ofert w przedmiotowym  zadaniu
                         C of.      -   zaoferowana cena danej  oferty za przedmiotowe zadanie
  
         CENA = 100 punktów                                                                                                                                                                    
 
  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego – zaproponuje najkorzystniejszą cenę netto za 1 litr oleju opałowego.

6. Warunki płatności:
            
   
   -  Wykonawca wystawiać będzie fakturę sukcesywnie po każdej dostawie oleju opałowego dołączając do niej świadectwo jakości.
       -  Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się w terminie 30 dni od daty   otrzymania faktur i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Miejsce i termin złożenia  oferty.

        Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa – Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na adres Kudowski    Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul . Fredry 8  57-350 Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 21.11.2014 do godz. 12
.00  z dopiskiem na  kopercie „ Oferta na Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji     Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
        Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
        Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.
         Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.11.2014r. o godz. 12
.15 w siedzibie Zamawiającego.

8.   Udzielenie  zamówienia.

         - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w opisie i niniejszym zapytaniu i zawiera najkorzystniejszą cenę netto za 1 litr oleju opałowego lekkiego.
         -  Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia.

   9.   Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:

 Helena Barnuś. tel . 074/ 8661-234 wew. 38

   10.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
   11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   12.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
   13.  Termin związania z ofertą :

           Składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.


   14. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


                                                                                                                    Prezes Zarządu
     
                                                                                                         mgr inż.  Krzysztof KierończykZałączniki :
                1.  Formularz oferty.          
                2.  Opis przedmiotu zamówienia.
                3.  Oświadczenie Wykonawcy.
                4.  Wzór umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty


Znak sprawy: PA/ZAM/02/BC/2014                                            Kudowa- Zdrój 21.11.2014r.

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 ze zmianami) Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na zadanie pn.:

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.

ogłoszonym  na stronie internetowej Zamawiającego  i tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  wybrana została oferta  firmy :

GAZ PETROL SP z o.o.  55-080 Kąty Wrocławskie  ul.   1 Maja 90


Uzasadnienie wyboru:

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło  2  Wykonawców . Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w zapytaniu ofertowym,  ww.  oferta  jako ważna, uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawc
y

Liczba przyznanych punktów  
wg kryterim: cena

1

PHU „ETOLL” Sp.j.  
57-100 Strzelin ul Ząbkowicka 32

99,62 pkt

2

GAZ PETROL SP. z o.o.  
55-080 Kąty Wrocławskie,  ul.   1 Maja 90

100  pkt

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kierończyk
Wróć do spisu treści