Zapytanie ofertowe 2 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 2

Informacje > Przetargi > 2019

      Nr   sprawy   PA/ZAM/341/2/2019                                                                     Kudowa-Zdrój 29.07.2019 r.

                                                 OGŁOSZENIE


 
o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 1986 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa-Zdrój.

I.    NAZWA  ZADANIA

Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58.

II.  NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJACEGO

KZWiK  Kudowa–Zdrój  Sp. z o.o.  57-350 Kudowa-Zdrój ul. Fredry 8 tel. 74/8661-234, 235, fax 74/8661- 592  e-mail: kzwik@kzwik.home.pl,  www.kzwik-kudowa.pl  

III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58.  
                            wg CPV:
90.51.37.00-3 usługi transportu osadów
90.51.38.00-4  usługi obróbki osadów
90.51.39.00-5  usługi likwidacji osadów

Szczegółowy zakres i warunki realizacji określa załącznik nr 2 do s.i.w.z. (opis przedmiotu zamówienia).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci  którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia  niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień.
 
2. Posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie, a także potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
 
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
4. Nie podlegają wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 i 24 aa. ust.1 i  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zmianami).

Powyższe będzie podlegało ocenie w zakresie „spełnienia/nie spełnienia”.

V.  OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

VI.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

VII.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

VIII. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zadania - sukcesywnie na podstawie zleceń Zamawiającego od dnia podpisania  umowy.

IX.  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Nie ustalono wadium.

X.   KRYTERIA  OCEN

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
 
            a/   najkorzystniejsza cena  - 100 pkt

XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. KZWiK  Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju  ul. Fredry 8,   57-350 Kudowa–Zdrój, pokój  nr 19 – I piętro (sekretariat) osobiście lub pocztą w kopertach zamkniętych z napisem Przetarg - Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58.

Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2019 r. do godz. 1100

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA Z UMOWĄ

30 dni od terminu składania ofert.

XIII.  OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać do dnia 08.08.2019r. w siedzibie Zamawiającego  ul. Fredry 8,   57-350 Kudowa–Zdrój w dni robocze w godz. w godz. 800  -  1400  oraz na stronie internetowej  www.kzwik-kudowa.pl.

XIV.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osoba  upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami

§  mgr inż. Beata Curyło   codzienne z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy  w godz. 800  -  1400  w siedzibie KZWiK Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju  ul. Fredry 8,   pok. nr 3 lub  telefonicznie 74/8661-234 do 235,  faks 74/8661-592,  e-mail: wodociagi@kzwik.home.pl

§  mgr inż. Damian Chmielewski - codzienne z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy  w godz. 800  -  1400  w siedzibie oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58, lub  telefonicznie 74/8664019 e-mail: oczyszczalnia@kzwik.home.pl

                                                                                                                                
                                                                                                                      Pełnomocnik Zarządu
                                                                                                                       
                                                                                                                     mgr Andrzej Kanecki


Załącznik:

1. Formularz ofertowy    - zał.  nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia - zał.  nr 2.
3. Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3
4. Wzór umowy. – zał. nr4
5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług – zał. nr 5


 
Znak sprawy:  PA/ZAM/341/2/2019                                                     Kudowa- Zdrój 08.08.2019 r.


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58.”

ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została oferta firmy:

GEOTRANS S.A.
52-315  WROCŁAW
UL. KOBIERZYCKA  20 BA


Uzasadnienie wyboru:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w ogłoszeniu i specyfikacji, Komisja stwierdziła, że ww.  oferta jako ważna spełnia w całości wymagania  Zamawiającego.
 

Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba przyznanych punktów
1
Geotrans S.A.
52-315 WROCŁAW
UL. KOBIERZYCKA  20 BA
100


                                                                                                                                  Prezes Zarządu
                                                                                                                            mgr inż. Andrzej Ślęczek
Wróć do spisu treści