Zapytanie ofertowe 2 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 2

Informacje > Przetargi > 2010
Zapytanie ofertowe nr 2

Kudowa-Zdrój 26.02.2010 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

dla zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10” będącego składnikiem projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki – Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody”
I. ZAMAWIAJĄCY

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój
tel/fax 74/866-19-03, e-mail: kzwik@ng.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, wraz z dostawą i montażem urządzeń, związane z modernizacją technologii uzdatniania wody, doprowadzeniem do stacji wody z ujęcia głębinowego – tzw. studni nr 10, oraz budową zbiorników kontaktowo-akumulacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 wraz z projektami budowlanymi dla tego zadania, specyfikacja techniczna robót (dostępne, również w formie elektronicznej, u zamawiającego) oraz zestawienie robót przedstawione w załączniku nr 3. Ponadto w zakresie umownym Wykonawcy będzie:

  • zapewnienie realizacji robót pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawniony kierownik budowy),

  • realizacja robót zgodnie z postanowieniami uzgodnień branżowych zawartych w dokumentacji projektowej,

  • przedstawienie protokołów i innych dokumentów wymaganych do odbioru przez właściciela sieci oraz koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie całości obiektu.


III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji zadania z pomocą podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Roboty należy zakończyć do dnia 30-09-2012 roku, przy czym zamawiający wymaga zrealizowania 30% zakresu zadania do dnia 30-06-2010 roku (zakładana kolejność wykonywania robót określi załącznik nr 2).

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zapisy umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

Oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila.
2. Cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami). Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.
3. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia jej złożenia.

Do oferty należy dołączyć:

4. Wypełniony załącznik nr 3.
5. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i przewidzianej do pełnienia obowiązków kierownika budowy.
6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu ze składkami lub opłatami i podatkami we właściwych oddziałach ZUS i US.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W związku z tym do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis z KRS) oraz ewentualne pełnomocnictwa.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert - najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10” w terminie do dnia 12 marca 2010 roku, do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – osobiście lub pocztą.
2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 12 marca 2010r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).
3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowych informacji udzielać będą; Helena Barnuś – 74/8661-994, Beata Curyło - 74/8664-798

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Ofertowe zestawienie kosztów.
4. Zestawienie robót – przedmiar robót.
5. Projekt umowy.
6. Dokumentacja projektowa dostępna w siedzibie Zamawiającego (również w wersji elektronicznej).
7. Elektroinstalacja silnikowa i agregat prądotwórczy (uzupełnienie)
8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (uzupełnienie)

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 2

doc (Microsoft Word)

pdf (Adobe Acrobat Reader)


Załączniki nr 1, 2, 3, 4, i 5 do zapytania ofertowego nr 2

Załącznik nr 7

Szczeg\'f3łowa Specyfikacja Techniczna - Dańcz\'f3w
                         
   
Drukuj
  

Decyzja do zapytania ofertowego nr 2

Kudowa Zdrój, 15.03.2010ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY


Kudowski Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. zawiadamia, że dla zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10" będącego składnikiem projektu inwestycyjnego pn.: "Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"  wybrana została oferta nr 2


Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji
ABT spółka z o.o.
ul. Bór 143/157
42-200 Częstochowa


Cena oferty: 4 391 117,28 zł brutto

Wróć do spisu treści