Zapytanie ofertowe 3 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 3

Informacje > Przetargi > 2011
Zapytanie ofertowe 2011/03



Kudowa Zdrój, 10 styczeń 2011 r.


Projekt: "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

dla zadania pn. "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" - obsługa sprzętowa robót ziemnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój
tel/fax 0-74/866-19-03, e-mail: kzwik@ng.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest   obsługa sprzętowa robót ziemnych przy budowie kanalizacji, a w szczególności:

  • wykonanie własnym sprzętem robót ziemnych (wykopy liniowe, jamiste, wewnętrzny transport materiałów sypkich, wywóz nadmiaru urobku z terenu budowy) związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i pompowni pod nadzorem Zamawiającego (obsługa sprzętowa robót ziemnych),


III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zadania za pomocą podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Roboty należy wykonać w okresie od marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zapisy umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5do niniejszego zapytania.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila.

2. Cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami). Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.

3. Wykaz podwykonawców - załącznik nr 3
4. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia jej złożenia.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W związku z tym do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis z KRS) oraz ewentualne pełnomocnictwa.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert - najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem

    Oferta na "Poprawę gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" - obsługa sprzętowa robót ziemnych w terminie do dnia 21 stycznia 2011 roku, do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) - osobiście lub pocztą.


1. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 21 stycznia 2011 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).
Zmiana
1. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu
25 stycznia 2011 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).
2. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
4. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowych informacji udzielać będą; Helena Barnuś - 0-74/8661-994
2. Dodatkowych informacji udzielać będą; Beata Curyło - 0-74/8664-798

X. ZAŁĄCZNIKI

1.
Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
Zmiana do załącznika nr 2 z dnia 10.01.2011 r -
załącznik nr 2 - (poprawiony 14.01.2011 r)
3. Wykaz podwykonawców - załącznik nr 3
4. Wykaz sprzętu - załącznik nr 4
5. Projekt umowy
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
Zmiana do SIWZ z dnia 10.01.2011 r -
SIWZ - (poprawiony 14.01.2011 r)



Zawiadomienie o wyborze oferty


Kudowa Zdrój, 27.01.2011



ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY



Kudowski Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. zawiadamia, że dla zadania pn. "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" - obsługa sprzętowa robót ziemnych wybrana została oferta nr 2

"DARKAM"
Dariusz Kowalczuk
ul. Gagarina 1/10
57-350 Kudowa Zdrój


Wróć do spisu treści