Zapytanie ofertowe 3 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 3

Informacje > Przetargi > 2013

Zapytanie ofertowe nr 3


Znak : PA/ZAM/03/BC                                                                                                            Kudowa-Zdrój 30.09.2013 r.       Dot. : postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „Badanie bilansu spółki za rok obrotowy 2013” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.


ZAPYTANIE OFERTOWE        Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert dla zadania pn.
„Badanie bilansu spółki za rok obrotowy 2013” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kudowie – Zdroju, ul. Fredry 8.


        Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa – Zdrój Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia : 79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie

1.  Wymagania ogólne Zamawiającego.

  • - Zamawiający wymaga  aby badanie bilansu Spółki KZWiK Kudowa oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem  wyjaśniało w sposób przejrzysty, czy bilans został sporządzony w sposób prawidłowy i rzetelny, czy jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, oraz wynik finansowy.

  • - Zamawiający wymaga aby Oferent spełniał wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia  załącznik nr 1


2.  Termin realizacji.

  • - Wymagany termin realizacji zadania – od dnia   podpisania umowy do dnia  30.04.2014r.


3.  Sposób przygotowania oferty.

          
4.  Wadium:

              Nie ustalono wadium.
                                                                                                                                                         
5.  Sposób obliczania ceny i kryterium wyboru oferty.
   

  • -  najkorzystniejsza cena


     Zastosowane wzory do obliczania punktowego
        Ocena ofert :

             S  = C min/ C o f.  x 100 pkt   

                         S           -   ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe  zadanie
                         C min.   -   najniższa cena spośród  wszystkich  złożonych ofert w przedmiotowym  zadaniu
                         C of.      -   zaoferowana cena danej  oferty za przedmiotowe zadanie
  
         CENA = 100 punktów
                                                                                                                                                                                  
     Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego – zaproponuje najkorzystniejszą cenę na całość zamówienia.

6. Warunki płatności:
            

  • - Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę dołączając do niej w 5 egz.

        a) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,
        b) raport badania sprawozdania finansowego,
        c) wystąpienie do kierownictwa Spółki Zamawiającego zawierającego wykaz uchybień w systemie rachunkowości i kontroli
           wewnętrznej – w przypadku stwierdzenia uchybień.
          -  Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury i
             potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Miejsce i termin złożenia  oferty.

       Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa – Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na adres Kudowski  Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul . Fredry 8  57-350 Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 08.10.2013r do godz. 12
.00  z dopiskiem na  kopercie „ Oferta na Badanie bilansu spółki za rok obrotowy 2013” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju .
       Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
       Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.

8.   Udzielenie  zamówienia.

  • -  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w opisie i niniejszym zapytaniu i zawiera najkorzystniejszą cenę netto wykonania całości zamówienia.

  • -  Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie podpisana umowa w sprawie  udzielenia zamówienia.


9.   Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:

 
        Główny Księgowy – mgr inż. Gabriela Chmielewska tel . 074/ 8661-234 wew. 14

10. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru biegłego rewidenta, negocjacji umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.                                                                                                                                                 Prezes Zarządu
     
                                                                                                                                       mgr inż.  Krzysztof Kierończyk


Załączniki:


                1.  Opis przedmiotu zamówienia.              
                2.  Formularz oferty.
                3.  Oświadczenie Wykonawcy.
                4.  Wzór umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty


Znak sprawy: PA/ZAM/03/BC                                                                                               Kudowa-Zdrój 10.10. 2013r.


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty          Na podstawie art. 92 ust. 1Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 ze zmianami) Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na zadanie pn.:

„Badanie bilansu spółki za rok obrotowy 2013r.” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.

ogłoszonym  na stronie internetowej Zamawiającego  i tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  wybrana została oferta  firmy :

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych Sp. z o.o. ul. Bajana 32  54-129 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:
W niniejszym postępowaniu oferty złożyło  12  Wykonawców . Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w zapytaniu ofertowym,  ww.  oferta  jako ważna, uznana została za najkorzystniejszą.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawc
y

Liczba przyznanych punktów  
wg kryterim : cena

1

„FABER ZBR” Sp z o.o.
ul. Pretficza 7, 53-328 Wrocław  

77,14

2

„Accord ab” Biegtli Rewidenci Sp z o.o.  
ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław

77,14

3

Continuum Consulting Group Poland  Sp z o.o. w Poznaniu  
ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań

77,14

4

„AUDSULTING” Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa
mgr Edward Wolnik
ul. Szwalbego 2/10
, 85-080 Bydgoszcz

77,14

5

Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o.
90-248 Łódź ul. P.O.W nr 29 m. 3

73,97

6

POL-TAX Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa

90,00

7

Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
ul. Kamienna 43/45, 53-307 Wrocław

77,14

8

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.” ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice

41,54

9

AUDYTOR S.A. Oddział w Świdnicy
ul. Okulickiego 6, 58-100 Świdnica  

72,00

10

DB AUDYT  Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice

68,35

11

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych Sp. z o.o.
ul. Bajana 32,  54-129 Wrocław

100

12

„Grupa Audyt” Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 5/1, 50-048 Wrocław

98,18

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kierończyk
Wróć do spisu treści