Zapytanie ofertowe 3 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 3

Informacje > Przetargi > 2016

Zapytanie ofertowe nr 3

  Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                              Kudowa Zdrój 10.11.2016r.


Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.


ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), oraz zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa –Zdrój Regulaminem udzielania zamówień ,Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert na „Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.

1. Wymagania ogólne Zamawiającego.

- Dostawa przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy – loco siedziba Zamawiającego
(tj. KZWiK Kudowa – Zdrój Sp. z o.o. 57-350 Kudowa - Zdrój ul. Fredry 8).
- Planowany termin realizacji /dzierżawy: 7 dni od daty podpisania umowy - do: na czas nieokreślony z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia

Opis techniczny w/w pojazdu specjalistycznego i warunki realizacji określają załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

a/ załącznik nr 1 - opis techniczny pojazdu.
b/ załącznik nr 2 - formularz oferty.
c/ załącznik nr 3 - projekt umowy .

2. Termin realizacji.

- Wymagany termin realizacji zadania – 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. Sposób przygotowania oferty.

- Zgodnie z formularzem ofertowym załącznik 2 do zapytania ofertowego.

4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego i poda najkorzystniejszą ofertę .

5. Warunki płatności:

- Wykonawca wystawiać będzie fakturę za dzierżawę do 10 –tego każdego miesiąca w okresie dzierżawy.
- Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się po otrzymania faktury i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa – Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na adres Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Fredry 8 57-350 Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 17.11.2016 do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie „Oferta na dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 17.11.2016r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:

      mgr Grzegorz Wypart tel. 074/8661-234 wew. 10

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Termin związania z ofertą :

Składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

11. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


                                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                                          mgr inż. Krzysztof KierończykZałączniki :


Wróć do spisu treści