Zapytanie ofertowe 3 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 3

Informacje > Przetargi > 2010
Zapytanie ofertowe nr 3

Kudowa-Zdrój 15.03.2010 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3


dla zadania pn. PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU przy "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10" będącego składnikiem projektu inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki - Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody”


I. ZAMAWIAJĄCY

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój
tel/fax 74/866-19-03, e-mail: kzwik@ng.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiotem niniejszego zmówienia jest pełnienie funkcji kierownika projektu nad zadaniem obejmującym:

1. Wykonaniu żelbetowego zbiornika kontaktowo-akumulacyjnego na wodę uzdatnioną o poj. 2x150 m3  zagłębionego w gruncie, wraz z dostawą i montażem niezbędnej armatury i wyposażenia.
2. Wykonaniu przybudówki do istniejącego budynku stacji - pow. zabudowy 49,0 m2 - wraz z dostawą i montażem w przybudówce filtra z piaskowym złożem zawieszonym typu DYNASAND, dwóch zbiorników koagulacji, osadnika lamelowego do oczyszczania popłuczyn..
3. Wykonaniu zewnętrznych rurociągów do obsługi technologii stacji i połączenia jej z istniejącą siecią.
4. Przebudowie istniejącego budynku SUW w zakresie przewidzianym projektem, likwidacja istniejących filtrów i wykonanie w ich miejscu filtra WAG oraz zbiornika wody napowietrzonej, dostawa i montaż - wieży aeracyjnej, instalacji ozonowania wraz z generatorem ozonu.
5. Wykonaniu ciśnieniowego rurociągu tłoczącego wodę surową ze studni nr 10 położonej w Jeleniowie do SUW. Długość rurociągu 3800 mb, Dn 160. Rurociąg należy przyłączyć do studni nr 10 z wykonaniem szafy zasilającej i sterowniczej dla zestawu pomp (pompy dostarcza Zamawiający), wykonać przewidziane w projekcie studnie napowietrzająco-odpowietrzające, przejścia pod rzekami i drogami publicznymi wykonać metodą przecisków.
6. Wykonaniu instalacji łączącej wszystkie urządzenia technologiczne zgodnie z założeniami projektu, instalacji zasilającej i sterowania procesem uzdatniania.
7. Dostawa i montaż nowych zestawów rurowo-pompowych na ujęciu IMKA.
8. Wykonaniu niezbędnych ogrodzeń i dróg dojazdowych na terenie SUW i ujęć wody (Nr 10 i IMKA)

B. Do zadań kierownika projektu należeć będzie:

I. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - w szczególności:

 • a. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w  szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

 • b. zatwierdzanie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy,

 • c. organizacja i koordynacja prac w sposób nie zakłócający produkcji wody.

 • d. organizowanie narad technicznych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy i ich protokołowania,

 • e. weryfikowanie, analizy i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania,

 • f. odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

 • g. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych,

 • h. zawieszanie robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuowanie może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub spowodować znaczne straty materialne,

 • i. wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wszystkich innych czynności, nie wymienionych wyżej, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania, a mieszczących się w zakresie kompetencji określonych w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)


II. Sprawowanie nadzoru technologicznego - w szczególności:

 • a. szczegółowa analiza rozwiązań projektowych i koordynowanie działań wykonawcy z nimi,

 • b. kontrola zgodności urządzeń stosowanych przez Wykonawcę z wymaganiami Inwestora i przyjętymi rozwiązaniami projektowymi,

 • c. wskazywanie potencjalnie ryzykownych miejsc, lub stosowanych rozwiązań, dla prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia,

 • d. udział, w koniecznym zakresie, w naradach koordynacyjnych,

 • e. udział w częściowych rozruchach i odbiorach części składowych technologii,

 • f. koordynacja branż w zakresie mającym na celu utrzymanie ciągłości dostaw wody pitnej.


III. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego - w szczególności:

 • a. opracowanie planu rozruchu technologicznego SUW po modernizacji,

 • b. kierowanie całością przebiegu rozruchu aż do uzyskania oczekiwanych w projekcie efektów,

 • c. wykonywanie badań technologicznych w trakcie trwania rozruchu - bezpośrednio na obiekcie lub w laboratorium,


IV. Rozliczenie finansowe zadania w zakresie wymaganym przez Instytucje Zarządzającą RPO WD w ramach priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Kierownik projektu zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Roboty należy zakończyć do dnia 30-09-2012 roku, przy czym zamawiający wymaga zrealizowania 30% zakresu zadania do dnia 30-06-2010 roku (zakładana kolejność wykonywania robót określi załącznik nr 2).

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zapisy umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila.
2. Cenę oferowaną za wykonanie kompletnego nadzoru podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami). Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.
3. Do oferty należy dołączyć:
4. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do nadzorowania robotami w następujących branżach: budowlanej w zakresie konstrukcji, sanitarnej w zakresie instalacji i sieci kanalizacyjnych, elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych.
5. Aktualne  odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert - w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
6. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat do US
7. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do ZUS
8. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia jej złożenia. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert - najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU przy "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10" w terminie do dnia 22 marca 2010 roku, do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) - osobiście lub pocztą.

1. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 22 marca 2010 roku o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).
2. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
4. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowych informacji udzielać będą; Helena Barnuś - 74/8661-994
2. Dodatkowych informacji udzielać będą; Beata Curyło - 74/8664-798

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego (.doc, MS Word), (.pdf, Acrobat Reader)
2.
Ofertowe zestawienie kosztów (.doc, MS Word), (.pdf, Acrobat Reader)
3. Zestawienie robót - przedmiar robót

- .xls, MS Excel (Obiekt SUW, Zbiornik Akumulacyjny, Rurociągi Zewnętrzne)

4. Projekt umowy (.doc, MS Word), (.pdf, Acrobat Reader)
5. Zapytanie ofertowe nr 3 (.doc, MS Word), (.pdf, Acrobat Reader)Drukuj


Decyzja do zapytania ofertowego nr 3

Kudowa Zdrój, 23.03.2010ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTYKudowski Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. zawiadamia, że na zadanie pn. PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU przy "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10" będącego składnikiem projektu inwestycyjnego pn.: "Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"  wybrana została oferta nr 1


Nadzory i Doradztwo Inwestycyjne
mgr inż. Jarosław Dorociak
ul. Nad Potokiem 48/2
57-350 Kudowa Zdrój


Cena oferty:  118 340,00 zł bruttoWróć do spisu treści