Zapytanie ofertowe 4 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 4

Informacje > Przetargi > 2013

Zapytanie ofertowe nr 4


Znak : PA/ZAM/04/BC                                                                                                         Kudowa-Zdrój 11.10.2013 r.


     Dot.:  postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju ul. Fredry 8.ZAPYTANIE OFERTOWE


     Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju ul. Fredry 8.


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa-Zdrój Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia : 09135100-5  - olej opałowy  20.000 l/rok

1.  Wymagania ogólne Zamawiającego.

  • Podane  wyżej ilości są  wartościami orientacyjnymi, obrazującymi możliwą wielkość i zakres   zamówienia i mają służyć pomocy na etapie przygotowania oferty, nie stanowią jednakże zobowiązania Zamawiającego do realizacji zamówienia w takiej konkretnej ilości.

     Dostawy będą się odbywać sukcesywnie, przez okres na który zostanie zawarta umowa, do zbiorników  wskazanych przez Zamawiającego.
     Szczegółowy zakres i warunki realizacji dostawy określa zał. 2 (opis przedmiotu zamówienia).

  • Zamawiający wymaga aby Oferent spełniał wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia

      załącznik 2

2.  Termin realizacji.

  • Wymagany termin realizacji zadania – od dnia   podpisania umowy do dnia  31.12.2014 r.


3.  Sposób przygotowania oferty.

  • Zgodnie z formularzem ofertowym  załącznik 1 do zapytania ofertowego.

          
4.  Wadium:

              Nie ustalono wadium.
                                                                                                                                                         
5.  Sposób obliczania ceny i kryterium wyboru oferty.
   

  • najkorzystniejsza cena netto


     Zastosowane wzory do obliczania punktowego
        Ocena ofert:

             S  = C min/ C o f.  x 100 pkt   

                         S           -   ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe  zadanie
                         C min.   -   najniższa cena spośród  wszystkich  złożonych ofert w przedmiotowym  zadaniu
                         C of.      -   zaoferowana cena danej  oferty za przedmiotowe zadanie
  
         CENA = 100 punktów
                                                                                                                                                                             

   Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego – zaproponuje najkorzystniejszą cenę netto na całość zamówienia.

6.
Warunki płatności:
            

  • Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę dołączając do niej świadectwo jakości.

  • Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się w terminie 30 dni od daty   otrzymania faktury i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.


7.
Miejsce i termin złożenia  oferty.

        Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa–Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na adres Kudowski    Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Fredry 8  57-350 Kudowa–Zdrój, w terminie do dnia 18.10. do   godz. 12
.00  z dopiskiem na  kopercie „ Oferta na Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji     Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju ul. Fredry 8.
        Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
        Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.

8.   Udzielenie  zamówienia.

  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w opisie i niniejszym zapytaniu i zawiera najkorzystniejszą cenę netto wykonania całości zamówienia.

  • Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia.


9.   Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:

       Helena Barnuś, tel. 074/ 8661-234 wew. 38

10.
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.                                                                                                                                                 Prezes Zarządu
     
                                                                                                                                       mgr inż.  Krzysztof KierończykZałączniki :
                1.  Formularz oferty.          
                2.  Opis przedmiotu zamówienia.
                3.  Oświadczenie Wykonawcy.
                4.  Wzór umowy.


UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA


 Znak : PA/ZAM/04/BC                                                                                                    Kudowa Zdrój 18.10.2013r.       Dot.:  postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju ul. Fredry 8.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA          Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju ul. Fredry 8.
    
 Uzasadnienie:
           

        Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zmianami ) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na w/w zadanie, gdyż nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający orzekł jak na wstępie.                                                                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                                                       mgr inż.  Krzysztof Kierończyk


Wróć do spisu treści