Zapytanie ofertowe 4 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 4

Informacje > Przetargi > 2011
Zapytanie ofertowe 2011/04Kudowa Zdrój, 10 styczeń  2011 r.


Projekt: "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

dla zadania pn. "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" - wykonanie przewiertu

I. ZAMAWIAJĄCY

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój
tel/fax 0-74/866-19-03, e-mail: kzwik@ng.pl


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przekroczeń potoku Brzózka dołem w rurze osłonowej dn 300 mm oraz jedno przekroczenie potoku Klikawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 wraz z projektami budowlanymi dla tego zadania, specyfikacją techniczną robót.

III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość realizacji zadania z pomocą podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przekroczenia potoków Brzózka i Klikawa należy wykonać w okresie od marca 2011 r. do maja 2011 r.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zapisy umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila.

2. Cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami). Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.

3. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia jej złożenia.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W związku z tym do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis z KRS) oraz ewentualne pełnomocnictwa.


VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert - najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem
    Oferta na "Poprawę gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" - wykonanie przecisku w terminie do dnia 21 stycznia 2011 roku, do godziny 11:30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) - osobiście lub pocztą.

1. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 21 stycznia 2011 roku o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).
2. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
4. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1.
Dodatkowych informacji udzielać będą; Helena Barnuś - 0-74/8661-994


X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
3. Projekt umowy
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZZawiadomienie o wyborze oferty


Kudowa Zdrój, 25.01.2011ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTYKudowski Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. zawiadamia, że dla zadania pn. . "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu" - wykonanie przewiertu wybrana została oferta nr 2

Firma Usługowa "NOWAK"
Jarosław Nowak
ul. Gagarina 10
57-500 Bystrzyca KłodzkaWróć do spisu treści