Zapytanie ofertowe 5 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 5

Informacje > Przetargi > 2013

Zapytanie ofertowe nr 5


 Znak : PA/ZAM/05/BC                                                                                                        Kudowa Zdrój 24.10.2013r.


         Dot.:  postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju ul. Fredry 8.


ZAPYTANIE OFERTOWE


        Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju ul. Fredry 8.


          Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa–Zdrój Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia :   09135100-5  - olej opałowy lekki  20.000 l/rok

1.  Wymagania ogólne Zamawiającego.

     -  Podane  wyżej ilości są  wartościami orientacyjnymi, obrazującymi możliwą wielkość i zakres   zamówienia i mają służyć pomocy na etapie przygotowania oferty, nie stanowią jednakże zobowiązania Zamawiającego do realizacji zamówienia w takiej konkretnej ilości.
    
Dostawy będą się odbywać sukcesywnie, przez okres na który zostanie zawarta umowa, do zbiorników wskazanych przez Zamawiającego.
     
 Szczegółowy zakres i warunki realizacji dostawy określa zał. 2 (opis przedmiotu zamówienia).


  -   Zamawiający wymaga aby Oferent spełniał wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia
      załącznik 2

2.  Termin realizacji.

     -  Wymagany termin realizacji zadania – od dnia   podpisania umowy do dnia  31.12.2014r.

3.  Sposób przygotowania oferty.

      -  Zgodnie z formularzem ofertowym  załącznik 1 do zapytania ofertowego.
          
4.  Wadium:

              Nie ustalono wadium.
                                                                                                                                                         
5.  Sposób obliczania ceny i kryterium wyboru oferty.
   
     - najkorzystniejsza cena netto/litr

     Zastosowane wzory do obliczania punktowego
        Ocena ofert :

             S  = C min/ C o f.  x 100 pkt   

                         S           -   ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe  zadanie
                         C min.   -   najniższa cena spośród  wszystkich  złożonych ofert w przedmiotowym  zadaniu
                         C of.      -   zaoferowana cena danej  oferty za przedmiotowe zadanie
  
         CENA = 100 punktów
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego – zaproponuje najkorzystniejszą cenę netto za 1 litr oleju opałowego.

6. Warunki płatności:
            
    
  -  Wykonawca wystawiać będzie fakturę sukcesywnie po każdej dostawie oleju opałowego dołączając do niej świadectwo jakości.
      
-  Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się w terminie 30 dni od daty   otrzymania faktur i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Miejsce i termin złożenia  oferty.

        Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa–Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na adres Kudowski    Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul . Fredry 8  57-350 Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 04.11.2013r. do godz. 12
.00  z dopiskiem na  kopercie „ Oferta na Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
        Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
        Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.
         Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 04.11.2013r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego.

8.   Udzielenie  zamówienia.

         - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w opisie i niniejszym zapytaniu i zawiera najkorzystniejszą cenę netto za 1 litr oleju opałowego lekkiego.
         -  Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia.

9.   Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:

 Helena Barnuś. tel . 074/ 8661-234 wew. 38

1
0.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1
2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1
3.  Termin związania z ofertą :
           Składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

14. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
                                                                                                                                                Prezes Zarządu
     
                                                                                                                                       mgr inż.  Krzysztof KierończykZałączniki :
                1.  Formularz oferty.          
                2.  Opis przedmiotu zamówienia.
                3.  Oświadczenie Wykonawcy.
                4.  Wzór umowy.


Zawiadomienie o wyborze oferty


   Znak sprawy: PA/ZAM/05/BC                                                                                     Kudowa- Zdrój 04.11.2013r.          Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 ze zmianami) Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego  na zadanie pn.:

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.

ogłoszonym  na stronie internetowej Zamawiającego  i tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  wybrana została oferta  firmy:„PETROL” S-ka z o.o.  55-080 Kąty Wrocławskie  ul.   1 Maja 90


Uzasadnienie wyboru:

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło  2  Wykonawców . Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w zapytaniu ofertowym,  ww.  oferta  jako ważna, uznana została za najkorzystniejszą.


Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawc
y

Liczba przyznanych punktów  
wg kryterim: cena

1

PHU „ETOLL” Sp.j.  
57-100 Strzelin, ul Ząbkowicka 32

98,63 pkt

2

„PETROL” S-ka z o.o.  
55-080 Kąty Wrocławskie,  ul. 1 Maja 90

100

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kierończyk
Wróć do spisu treści