Zapytanie ofertowe 5 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 5

Informacje > Przetargi > 2011

Zapytanie ofertowe nr 5
Projekt "Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Kudowa-Zdrój , dnia  01-06-2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój tel./fax 74/8661-903,
NIP: 883-16-65-605, REGON 891103767

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy pamiątkowej wraz z konstrukcjami w ramach projektów  pn.:  " Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"


1.  Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 (poprawiony), wizualizacja tablic informacyjnych - załącznik 1a i załącznik 1b

2.  Sposób obliczenia ceny: cena brutto oferty

3. Termin realizacji zamówienia: do  30 czerwca 2011 roku, miejsce dostawy zamówienia - Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie Zdroju, ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.

4.  Kryterium wyboru ofert: najniższa cena - 100%

5. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 08 czerwca 2011 r. do godziny 10.00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. w Kudowie Zdroju, ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój) oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz informacją "oferta na wykonanie tablic informacyjnych - nie otwierać do 08.06.11 do godz. 10.00"

6.  Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie ww. zamówienia jest p. Beata Curyło, tel. 074/8661 994

7.  Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

8.  W przypadku nie wpłynięcia dwóch ważnych ofert, postępowanie zostanie unieważnione.


Zawiadomienie o zmianie w opisie przedmiotu zamówienia dot. wykonania 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy pamiątkowej wraz z konstrukcjamiZmiana opisu przedmiotu zamówienia

W związku z oczywistym błędem drukarskim w opisie przedmiotu - załącznik nr 1 zmówienia informuję, że grubość blachy ocynkowanej, z której wykonane zostaną tablice -  informacyjna i pamiątkowa winny wynosić minimum 0,6 mm, a nie, jak błędnie podano 0,6 cm.

Termin składania ofert się nie zmienia.Załączniki

1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (poprawione)

2. Tablica informacyjna - załącznik 1a

3. Tablica informacyjna - załącznik 1b

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

01.06.2011 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kudowa Zdrój, 10.06.2011   Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. zawiadamia, że na wykonanie 2 tablic - 1 szt. tablicy informacyjnej oraz 1 sztuki tablicy pamiątkowej - dla zadania "Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013   wybrana została oferta nr 3


CREO Maciej Juszczyk
ul. Pl. J. Piłsudskiego 17/4
58-105 Świdnica
Cena oferty: 3 180,00 zł brutto


Wróć do spisu treści