Zapytanie ofertowe 6 - KZWiK Kudowa-Zdrój

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 6

Informacje > Przetargi > 2011

Zapytanie ofertowe nr 6Kudowa Zdrój, dnia 01.06.2011 r.ZAPYTANIE  OFERTOWE
na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu.I. Nazwa Beneficjenta:

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
57-350 Kudowa Zdrój, Nad Potokiem 58
NIP 883-16-65-605
REGON 891103767

II. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013:

Projekt pn.:

"Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"


realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, DZIAŁANIE 4.2 - Infrastruktura wodno - ściekowa

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.:

"Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody".

Numer projektu: RPDS.04.02.00-02-007/11
Całkowita wartość projektu: 5 578 075,26 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 827 411,44 zł
Kwota dofinansowania: 3 148 045,91 zł
Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 5 578 075,26 zł

Ogólna charakterystyka projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Dańczowie wraz z budową rurociągu tłoczonego wody surowej ze studni nr 10 w Jeleniowie. W ramach modernizacji zostanie wybudowana nowa akumulacja o objętości 2x150? , przybudówka dla usytuowania zbiorników reakcyjnych, filtra z płukaniem ciągłym i osadnikiem lamelowym. Na istniejącym obiekcie będą wykonane poprawki budowlane oraz budowa nowych rurociągów zewnętrznych. W ramach modernizacji nastąpi kompletna wymiana istniejącej technologii rurociągów w budynku SUW. Do Stacji Uzdatniania Wody w Dańczowie zostanie doprowadzony rurociąg wody surowej ze studni nr 10 w Jeleniowie. Wymaga to wybudowania rurociągu o długości ok. 3 km oraz wyposażenia studni w pompę z płynną regulacją wydajności zdalnie sterowaną z SUW.

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu:
Audytowi zewnętrznemu projektu podlega okres: IX. 2005r. - IX.2011r.


Rodzaj, ilość i wartość wniosków beneficjenta o płatność podlegających badaniu audytowemu:
2 wnioski o płatność - całkowita kwota wydatków objętych wnioskami 5 578 075,26 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowanych 3 827 411,44 zł

Informacje o dotychczasowych kontrolach i audytach:

Dotychczas nie przeprowadzono kontroli ani audytu zewnętrznego.

Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu oraz ilości dokumentacji źródłowej:

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdroju, Nad Potokiem 58

Sposób i zakres przeprowadzanego audytu zewnętrznego projektu.

1.Audytor zewnętrzny jest zobowiązany do przestrzegania podczas przeprowadzanego audytu zewnętrznego projektu "Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" - załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010 r.

2. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony w sposób oraz obejmować co najmniej zakres określony w pkt. VII "Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" - załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010 r.

Wymogi dotyczące osób fizycznych/podmiotów ubiegających się o realizację usługi audytu zewnętrznego:

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach RPO WD jest co najmniej dwuosobowy, przy czym każda z osób wchodzących w skład zespołu ma obowiązek spełniać wymogi określone w pkt. V "Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" - załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010 r.
Dopuszcza się wybór i zlecenie usługi osobom fizycznym/podmiotom przeprowadzającym audyt zewnętrzny na dwóch równoważnych zasadach (Sposób A i Sposób B) określonych w załączniku nr 1 do ww. Wytycznych.

Rodzaj i wykaz dokumentów oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie wymogów prze osobę fizyczną/podmiot ubiegający się o realizację usługi audytu zewnętrznego.

Do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające odpowiednie umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, wiedzę i wykształcenie, o których mowa w Załączniku nr 1 (Sposób A lub Sposób B) do "Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013" - załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010 r.
Ponadto wykonawca oraz każda osoba wchodząca w skład zespołu powinny obligatoryjnie dostarczyć wypełnione odpowiednie oświadczenia - oświadczenie nr 1, nr 2, nr 3 do ww. wytycznych. Powyższe dokumenty i oświadczenia stanowią integralną część składanej oferty, jako element konieczny wymogów formalnych .
Beneficjent dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w załączniku nr 1 do wytycznych na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły : " spełnia-nie spełnia ".
Oświadczenia winny być złożone w oryginale, pozostałe dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zakres sprawozdania sporządzonego przez wykonawcę audytu zewnętrznego projektu :

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zostać sporządzone w języku polskim w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD oraz zawierać opinię o projekcie obejmującą co najmniej zakres danych określonych w pkt. VIII "Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013".

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Audyt powinien zostać przeprowadzony: do 15 lipca 2011 r..
Miejsce przeprowadzenia audytu:


Kudowski Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdroju
ul. Nad Potokiem 58,
57-350 Kudowa Zdrój


Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu winno zostać dostarczone do Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej (rozumianej jako ostatnia czynność wykonana u Beneficjenta kończąca audyt zewnętrzny).

V. Miejsce i termin składania oferty.

Oferta na przeprowadzenie audytu (oferta cenowa na załączonym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami) powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta na audyt zewnętrzny projektu pn.: "Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" do Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój w sekretariacie do 08 czerwca 2011 r. do godz 12.00. Za złożone w terminie będą uznane oferty, które wpłyną do siedziby Beneficjenta przed upływem wyznaczonego na składanie ofert terminu.

VI. Informacja o wybranej ofercie.

Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://kzwik-kudowa.pl


Oferty, które wpłyną do siedziby Spółki w Kudowie Zdroju po wyznaczonym terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.

VII. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie zgodnie z pkt. V "Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013".
Oferty zatem muszą zawierać informacje o posiadanych umiejętnościach, doświadczeniu, kwalifikacjach, wiedzy i wykształceniu audytora zewnętrznego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Brak powyższych informacji stanowić będzie o odrzuceniu oferty z powodów formalnych.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

3. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN.

4. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia w określonym terminie.

5. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone. Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

VIII. Istotne postanowienia umowy.

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zawierająca postanowienia określone w pkt. VI "Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013".


Załączniki:

1. Wzór oferty ( załącznik nr 1).

2. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 http://dolnyslask.pl/upload/RPO/03_dokumenty_i_wytyczne/iz/100415_Wytyczne_ogolne_zasady_przeprowadzania_audytu_zewnetrznego.pdf

3. Oświadczenie nr 1

4. Oświadczenie nr 2

5. Oświadczenie nr 3


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

01.06.2011 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kudowa Zdrój, 10.06.2011Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. zawiadamia, że na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: "Poprawa jakości wody dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"  wybrana została oferta nr 2

"DPC A. Danylczenko i Spółka" Sp. zJ.
ul. Konsularna 1/21
45-089 Opole
Cena oferty: 6 888,00  zł brutto

Wróć do spisu treści