Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Wodociągi i Kanalizacja I Usługi komunalne I Usługi pogrzebowe

w Kudowie-Zdroju

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Wodociągi i Kanalizacja

Usługi komunalne

Usługi pogrzebowe

w Kudowie-Zdroju

Rachunki wirtualne

Zaświadczenie BS o nadaniu prefixu do rachunku głównego(pobierz) Informujemy, że od 26.05.2023 r. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wprowadza indywidualne rachunki do rozliczeń za wykonane usługi.   Rachunek podany na fakturze jest poprawnym rachunkiem – tzw....

Kudowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.

   

w Kudowie-Zdroju powstał w 2000 r. w ramach restrukturyzacji gospodarki komunalnej w gminie Kudowa Zdrój. Dotychczasowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji działający w strukturze Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju uległ likwidacji, a jego mienie i zadania gospodarcze w zakresie produkcji, dostawy wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków zostały przejęte przez spółkę prawa handlowego powstałą zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju nr XVII/115/2000 z dnia 27.04.2000 r. w sprawie utworzenia poza sferą użyteczności publicznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod nazwą Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. z siedzibą w Kudowie Zdroju.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jako spółka prawa handlowego gminy Kudowa Zdrój i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu została zarejestrowana w rejestrze handlowym pod nr RHB 2913 w dniu 01.06.2000 r.
Od 27.02.2004 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000196074.

Od 1 stycznia 2012 po całkowitej likwidacji Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej do struktur spółki włączono Dział Komunalny oraz zmieniono siedzibę spółki przenosząc ją na ulicę Fredry 8 w Kudowie-Zdroju.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

  • uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie w wody na terenie Gminy Kudowa-Zdrój oraz części Gminy Lewin Kłodzki
  • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Gminy Kudowa-Zdrój
  • wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
  • odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój
  • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych
  • zarządzanie cmentarzami komunalnymi
  • letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych
  • prowadzenie Zakładu Pogrzebowego
  • jednocześnie Spółka wykonuje roboty ogólnobudowlane w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych i rurociągów oraz świadczy usługi w zakresie wynajmu kontenerów, czyszczenia kanalizacji.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów