Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

}

Godziny otwarcia

poniedziałek – wtorek: 12:00–14:00

środa: 12:00-18:00 – od kwietnia do października

środa: 12:00-16:00 – od listopada do marca

czwartek – piątek: 12:00–16:00

sobota: 8:00–16:00

W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów:

20 01 02 – Szkło.
20 01 01 – Papier i tektura
20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
20 01 10 – Odzież z włókien naturalnych;
20 01 21* – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
20 01 23* – Urządzenia zawierające freony;
20 01 27* – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne;
20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27;
20 01 31* – Leki cytotoksyczne;
20 01 32* – Leki inne niż wymienione w 20 01 31;
20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;
20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
20 01 39 – Tworzywa sztuczne;
20 01 40 – Metale;
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji;
20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie;
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe;
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 04 – Opakowania z metali;
15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 07 – Opakowania ze szkła;
15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
16 01 03 – Zużyte opony;
17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a.1) odpady zawierające azbest,
a.2) szyby samochodowe i części samochodowe,
a.3) szkło zbrojone i hartowane,
a.4) szkło okienne;
a.5) zmieszane odpady komunalne,
a.6) materiały izolacyjne niebezpieczne (azbest, eternit, smoła),
a.7) odpady niebędące odpadami komunalnymi, tj. od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
a.8) odpady budowlane i rozbiórkowe wymieszane z odpadami komunalnymi lub innymi odpadami zbieranymi selektywnie.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów