Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdrój informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 listopada 2023 r. – decyzja nr WR.RZT.70.121.2023, zatwierdzone zostały Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat. Taryfy wchodzą w życie dnia 14 grudnia 2023 r.

Ceny i stawki opłat zatwierdzone w/w decyzją w podziale na trzy okresy prezentuje tabela poniżej.

zestawienie cen i stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków

Zestawienie grup taryfowych

zestawienie grup taryfowych

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów