INFORMACJA

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ KUDOWSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest

KUDOWSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. (dalej KZWIK),
57-350 Kudowa-Zdrój ul. A. Fredry 8, NIP 883-16-65-605,
tel. centrala – 74 866 12 34 – 35, 74 866 19 03.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Marcin Wowk
iod.kzwik@grupaformat.pl
tel. 74 8661-234

 

Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • zawarcia umowy, w szczególności o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, i jej wykonania (art. 6 ust. 1b Rozporządzenia),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1c Rozporządzenia)
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów KZWIK np. obsługi roszczeń czy odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi (art. 6 ust. 1e Rozporządzenia).

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług lub realizować zadań.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej przez Państwo umowy z KWZIK przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełniania przez KZWIK prawnie ciążących obowiązków przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów KZWIK przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem.

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami mogą być:

 • podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych tj. partnerzy działający na zlecenie Administratora m.in. zewnętrzne kancelarie prawne, firmy świadczące usługi z zakresu IT,
 • podmioty uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa m.in. sądy, ubezpieczyciele,
 • inni administratorzy np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • upoważnieni pracownicy KZWIK zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

 

W związku z przetwarzaniem przez KZWIK Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
 • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia – czyli poprawienia danych, które są nieprawidłowe,
 • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia – czyli usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia – czyli ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do przechowywania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia – czyli uzyskania swoich danych od KZWIK lub wskazania administratora, któremu te dane będziemy zobowiązani przesłać, o ile to będzie możliwe technicznie

 

Korzystanie z powyższych praw (zakres i możliwe sytuacje) uzależnione jest od przepisów prawa.

 • prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 Rozporządzenia – mogą Państwo w dowolnej momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie lub w interesie publicznym. O ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nie będziemy mogli przetwarzać dalej tych danych,
 • w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KZWIK danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.