efrr 1

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

W czerwcu 2009 r. Spółka rozpoczęła przygotowania do inwestycji związanej z budową kanalizacji na Słonym etap A – planuje się wykonanie 825 mb sieci i podłączenie do niej 17 budynków. Na ten cel udało się pozyskać środki finansowe z POWT RCz-RP 2007-2013. Wraz z partnerem czeskim – miastem Nachod – w dniu 19.11.2009 r. został złożony wspólny projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu”. Łączne koszty projektu wyniosły 506.486,89 EUR, z czego na projekt Spółki przypada 117.713,26 EUR (około 416 tys. zł). Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% (w przypadku Spółki jest to około 350 tys. zł). Jednocześnie Spółka złożyła wniosek do WFOŚiGW na pożyczkę przeznaczoną na zachowanie płynności w/w przedsięwzięcia. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez fundusz – Spółka otrzyma 249.000 zł pożyczki.
W marcu bieżącego roku Spółka rozpoczęła roboty budowlane związane z budową kanalizacji. Zakończenie robót planuje się na 31.05.2011 r.
Przewidywany zwrot z funduszy unijnych kosztów poniesionych na realizację inwestycji – koniec IV kwartału 2011 r. / I kwartał 2012 r.

effr 2

„Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metui na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu”

– zakończenie ostatniego etapu sanitacji ul. Słone w Kudowie Zdroju

Budowę kanalizacji sanitarnej w Słonym rozpoczęto w 1994 r. od wykonania rurociągu tłocznego od granicy państwa do oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju. W kolejnych latach kontynuowano zadanie przez budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączanie do niej kolejnych gospodarstw domowych. W czerwcu 2009 r. Spółka przystąpiła do realizacji ostatniego etapu sanitacji – kanalizacja sanitarna dla lewobrzeżnej części Słonego etap A.

Wraz z partnerem czeskim – miastem Nachod udało się pozyskać pieniądze na ten cel z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 – umowę podpisano 20 września 2010 r. dla zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metui na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu”. Łączne koszty wspólnego projektu wyniosły 506.486,89 EUR, z czego na projekt Spółki przypada zgodnie z umową 117.713,26 EUR. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% (w przypadku Spółki jest to około 350 tys. zł). Jednocześnie w kwietniu 2011 r. Spółka pozyskała środki z WFOŚiGW – pożyczkę przeznaczoną na zachowanie płynności w/w przedsięwzięcia w wysokości 249.000 zł, co pozwoliło na szybką realizację inwestycji.
Roboty budowlane zostały rozpoczęte w 16 marca 2011, a zakończone 30 kwietnia 2011 r. W ramach inwestycji wykonano 825 mb sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączono 17 budynków. Inwestycja zamknie się kwotą około 360 tys. zł.
17 maja 2011 Spółka złożyła pierwszy wniosek o płatność na kwotę 301 tys. zł (76 tys. EUR), z czego dofinansowanie wyniesie około 255 tys. zł (64 tys. EUR). Kolejny planuje się złożyć w październiku 2011 r. Przewidywany zwrot z funduszy unijnych kosztów poniesionych na realizację inwestycji – koniec IV kwartału 2011 r. / I kwartał 2012 r.
Sanitacja Słonego pozwoliła na likwidację niekontrolowanych wycieków ścieków do rzeki Klikawa, co znacznie poprawiło jakość jej wód. W trakcie realizacji całej inwestycji podłączono do sieci kanalizacyjnej około 130 gospodarstw domowych.

effr 3

Projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metui na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu”, zakończony rzeczowo 30.04.2011 r., zamknął się w kwocie 354.499,99 zł, z czego 338.728,88 zł (84.847,07 EUR) stanowiło koszty kwalifikowane. W kwietniu 2012 r. Spółka otrzymała ostatnią transzę z funduszy unijnych.
Całkowite dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 wyniosło 85 % kosztów kwalifikowanych – 72.120,00 EUR (około 288 tys. zł).

Inwestycja Kudowa-Słone

Galeria zdjęć 16.03.2011
Galeria zdjęć 17.03.2011
Galeria zdjęć 23.03.2011
Galeria zdjęć 11.04.2011
Tablice informacyjne
tablice informacyjne kzwik kudowa (1)
tablice informacyjne kzwik kudowa (2)

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów