RPO 1

„Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki – modernizacja stacji uzdatniani wody” – zakończenie realizacji inwestycji

(31.08.2012)

W sierpniu 2012 r. została zakończona inwestycja polegająca na zmodernizowaniu istniejącej Stacji Uzdatniani Wody w Dańczowie oraz wybudowaniu rurociągu tłocznego dostarczającego wodę surową ze studni nr 10 do SUW Dańczów. Inwestycja miała na celu zapewnienie mieszkańcom Kudowy Zdroju i części Gminy Lewin bezpieczeństwa w zakresie ilości i jakości dostarczanej wody do picia.

Inwestycja została dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – umowa nr UDA-RPDS.04.02.00-02-007/11-00 z dnia 06.07.2011 r., w ramach priorytetu 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”. Wartość inwestycji zgodnie z umową wyniosła 5.530.758,10 zł brutto, koszty kwalifikowane – 3.773.596,81 zł, kwota dofinansowania – 3.103.783,38 zł – 82,25 %. Do dnia 31.08.2012 r. spółka złożyła 2 wnioski pośrednie, oraz 3 wnioski mające charakter sprawozdawczy. Wysokość dotychczas otrzymanego dofinansowani wyniosła 2.800.269,07 zł.

Inwestycja finansowo zostanie zakończona we wrześniu bieżącego roku. W październiku zostanie złożony do RPO wniosek końcowy, z którego przewidywany zwrot wynosi 303.514,31 zł – (otrzymanie dofinansowanie – I kwartał 2013 r.).

RPO 2

Informacja na temat inwestycji pn. „Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki – modernizacja stacji uzdatniani wody”

(15.07.2011 r.)

Przez wiele lat głównym źródłem wody do picia dla Kudowy Zdrój był potok Dańczówka. Rezerwowym ujęciem była studnia nr 10, znajdująca się na prywatnej działce. Po uzyskaniu przez Gminę prawa do dysponowania gruntami, gdzie znajduje się w/w studnia przystąpiono do opracowania koncepcji zapewnienia mieszkańcom Kudowy Zdroju i części Gminy Lewin bezpieczeństwa w zakresie ilości i jakości dostarczanej wody do picia. Wybrano koncepcję wspólnego uzdatniani wody powierzchniowej i głębinowej z utrzymaniem grawitacyjnego dostarczania jej do miasta.

Szacowana wartość zadania w 2008 r. wynosiła 6.675.169,00 zł brutto. Wykonanie inwestycji w ramach środków własnym Spółki było praktycznie nie możliwe. KZWIK Sp. z o.o. złożyła w 2008 r. wniosek o unijne środki w ramach RPO priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” – wniosek nr 925. Wysokość dofinansowania zgodnie ze złożonym projektem wynosiła 2.738.351,29 zł. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego (uchwała nr 2430/III/09 z 16 lutego 2009 r.) wniosek spółki nie został wybrany.

16 listopada 2009 r. Spółka została zaproszona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do złożenia aktualizacji danych w zakresie stanu zaawansowania realizacji propozycji projektu. Oświadczenie takie zostało złożone 18 listopada 2009 r. Stopień zaawansowania finansowego inwestycji wynosił 4,38 % – zostało wykonana dokumentacja techniczna, 700 mb rurociągu tłocznego. Niestety i tym razem projekt nie został przyjęty do dofinansowania.
W lutym 2010 Spółka rozpoczęła procedury wyłonienia wykonawcy zadania. Jednocześnie zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w wysokość 2.000.000,00 zł na realizację inwestycji. W marcu 2010 r. został wyłoniony główny wykonawca – firma Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o.o. z Częstochowy. Od 1 kwietnia 2010 r. rozpoczęto prace budowlane.

4 sierpnia 2010 r. KZWIK Sp. z o.o. ponownie została zaproszona do aktualizacji danym w zakresie stanu zaawansowania realizacji projektu. Poziom finansowego zaangażowania wynosił 43 % – wykonano zbiornik akumulacyjno-kontaktowy, częściowo wykonano przybudówkę do istniejącego budynku SUW, zakupiono filtr Dynamik, 2 zbiorniki flokulacyjne, osadnik lamelowy, wykonano niezbędne rurociągi zewnętrzne na terenie SUW. Uchwałą zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4909/III/10 z 14 września 2010 r. Spółka została wybrana do dofinansowania. Dnia 12 października 2010 r. KZWIK Sp. z o.o. otrzymała zaproszenie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. Wniosek ten został złożony dnia 14 stycznia 2011 r. – nr WND-RPDS.04.02.00-02-007/11. Został on pozytywnie rozpatrzony i dnia 06.07.2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPDS.04.02.00-02-007/11-00. Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 5.530.758,10 zł brutto, koszty kwalifikowane – 3.773.596,81 zł, kwota dofinansowania – 3.103.783,38 zł – 82,25 %. Pierwszy wniosek o płatność zostanie złożony w sierpniu 2011 r. na kwotę 3.373.982,45 – kwota dofinansowania 2.775.100,57 zł. Drugi wniosek ma zostać złożony w październiku 2011 r. na kwotę 399.614,36 zł – kwota dofinansowania 328.682,81 zł.

Jednocześnie Spółka pozyskała środki z WFOŚiGW – pożyczkę przeznaczoną na zachowanie płynności w/w przedsięwzięcia w wysokości 1.613.300,00 zł, co pozwoli na szybką realizację inwestycji.

Na dzień 15.07.2011 r. zaawansowanie robót wynosi około 95 %. Prace budowlane wraz z rozruchami i protokołami końcowego odbioru mają zostać ukończone do 30 września 2011 r. Finansowo inwestycja ma zostać zakończona do 30 września 2011 r.

Galeria zdjęć – SUW Dańczów 2010

Galeria zdjęć – SUW Dańczów 2011

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8
57-350 Kudowa Zdrój

i

Dane:

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Z

Konto

BS Kłodzko filia Kudowa-Zdrój
79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Centrala

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów

Fax

74 866 15 92

Wodociągi

Oczyszczalnia

N

SUW Dańczów