Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                             
                                                      
Kudowa-Zdrój 20.04.2016r
  
Dot. : postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
  

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa – Zdrój Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.
 
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia : 09135100-5 – olej opałowy lekki 20.000 l/rok
 
1. Wymagania ogólne Zamawiającego.
  • Podane wyżej ilości są wartościami orientacyjnymi, obrazującymi możliwą wielkość i zakres zamówienia i mają służyć pomocy na etapie przygotowania oferty, nie stanowią jednakże zobowiązania Zamawiającego do realizacji zamówienia w takiej konkretnej ilości.
Dostawy będą się odbywać sukcesywnie, przez okres na który zostanie zawarta umowa, do zbiorników wskazanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres i warunki realizacji dostawy określa zał. 2 (opis przedmiotu zamówienia ).
  • Zamawiający wymaga aby Oferent spełniał wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 2)
2. Termin realizacji.
  • Wymagany termin realizacji zadania – od dnia 31.05.2016r. do dnia 30.04.2018r.
3. Sposób przygotowania oferty.
  • Zgodnie z formularzem ofertowym załącznik 1 do zapytania ofertowego.
4. Wadium :
Nie ustalono wadium.
  
5. Sposób obliczania ceny i kryterium wyboru oferty.
  • najkorzystniejsza cena netto/litr
Zastosowane wzory do obliczania punktowego
Ocena ofert :
       S = C min/ C o f. x 100 pkt
              S – ilość punktów przyznanych danej ofercie za przedmiotowe zadanie
              C min. – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w przedmiotowym zadaniu
              C of. – zaoferowana cena danej oferty za przedmiotowe zadanie
              CENA = 100 punktów
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego – zaproponuje najkorzystniejszą cenę netto za 1 litr oleju opałowego.
   
6. Warunki płatności:
  • Wykonawca wystawiać będzie fakturę sukcesywnie po każdej dostawie oleju opałowego dołączając do niej świadectwo jakości.
  • Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  • Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa – Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na adres Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul . Fredry 8 57-350 Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 28.04.2016r. do godz. 12.00 z dopiskiem na kopercie „ Oferta na Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 28.04.2016r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
    
8. Udzielenie zamówienia.
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w opisie i niniejszym zapytaniu i zawiera najkorzystniejszą cenę netto za 1 litr oleju opałowego lekkiego.
  • Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia.
9. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:
 
mgr inż. Beata Curyło tel . 074/ 8661-234 wew. 38, kom. 607301114 .
   
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
13. Termin związania z ofertą :
Składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.
    
14. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
     
  
                                                                                                       Pełnomocnik Prezesa Zarządu
                                                                                                  działający na podstawie pełnomocnik
                                                                                                         ogólnego z dn. 18.10.2011
                                                                                                          mgr inż. Beata Curyło
     Załączniki :