2019 – Zapytanie ofertowe nr 2

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/2/2019                                                                     
Kudowa-Zdrój 29.07.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 1986 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa-Zdrój.
 
I.    NAZWA  ZADANIA
 
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58.
 
II.  NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJACEGO
 
KZWiK  Kudowa–Zdrój  Sp. z o.o.  57-350 Kudowa-Zdrój ul. Fredry 8 tel. 74/8661-234, 235, fax 74/8661- 592  e-mail: kzwik@kzwik.home.pl,  www.kzwik-kudowa.pl  
 
III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58.  
                            wg CPV:
90.51.37.00-3 usługi transportu osadów
90.51.38.00-4  usługi obróbki osadów
90.51.39.00-5  usługi likwidacji osadów
 
Szczegółowy zakres i warunki realizacji określa załącznik nr 2 do s.i.w.z. (opis przedmiotu zamówienia).
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci  którzy spełniają następujące warunki:
 
1. Posiadają uprawnienia  niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie, a także potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 i 24 aa. ust.1 i  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zmianami).
 
Powyższe będzie podlegało ocenie w zakresie „spełnienia/nie spełnienia”.
 
V.  OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 
VI.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 
VII.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 
VIII. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
 
Wymagany termin realizacji zadania – sukcesywnie na podstawie zleceń Zamawiającego od dnia podpisania  umowy.
 
IX.  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
 
Nie ustalono wadium.
 
X.   KRYTERIA  OCEN
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
            a/   najkorzystniejsza cena  – 100 pkt
 
XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. KZWiK  Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju  ul. Fredry 8,   57-350 Kudowa–Zdrój, pokój  nr 19 – I piętro (sekretariat) osobiście lub pocztą w kopertach zamkniętych z napisem – Przetarg – Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58.
 
Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2019 r. do godz. 1100
 
XII.  TERMIN ZWIĄZANIA Z UMOWĄ
 
30 dni od terminu składania ofert.
 
XIII.  OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać do dnia 08.08.2019r. w siedzibie Zamawiającego  ul. Fredry 8,   57-350 Kudowa–Zdrój w dni robocze w godz. w godz. 800    1400  oraz na stronie internetowej  www.kzwik-kudowa.pl.
 
XIV.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
 
Osoba  upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
 
§  mgr inż. Beata Curyło  – codzienne z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy  w godz. 800    1400  w siedzibie KZWiK Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju  ul. Fredry 8,   pok. nr 3 lub  telefonicznie 74/8661-234 do 235,  faks 74/8661-592,  e-mail: wodociagi@kzwik.home.pl
 
§  mgr inż. Damian Chmielewski – codzienne z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy  w godz. 800    1400  w siedzibie oczyszczalni ścieków Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58, lub  telefonicznie 74/8664019 e-mail: oczyszczalnia@kzwik.home.pl
 
                                                                                                                                
                                                                                                                      Pełnomocnik Zarządu
                                                                                                                       
                                                                                                                     mgr Andrzej Kanecki
 
 
Załącznik:
 

1. Formularz ofertowy    – zał.  nr 1

2. Opis przedmiotu zamówienia – zał.  nr 2.

3. Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3

4. Wzór umowy. – zał. nr4
5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług – zał. nr 5
Znak sprawy:  PA/ZAM/341/2/2019                                                     Kudowa- Zdrój 08.08.2019 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
 
„Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków” Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Kudowie–Zdroju, ul. Nad Potokiem 58.”
 
ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została oferta firmy:
 
GEOTRANS S.A.
52-315  WROCŁAW
UL. KOBIERZYCKA  20 BA
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
W niniejszym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w ogłoszeniu i specyfikacji, Komisja stwierdziła, że ww.  oferta jako ważna spełnia w całości wymagania  Zamawiającego.
 
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba przyznanych punktów
1
Geotrans S.A.
52-315 WROCŁAW

UL. KOBIERZYCKA  20 BA

100
   
Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Ślęczek