Zapytanie ofertowe nr 2

 
Załącznik nr ł do uchwały NR 15/VI/RN/2016 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kudowie-Zdroju z dnia 21 października 20 I 6r.
 
OGŁOSZENIE
 
o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów ni Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie- Zdroju za rok obrotowy 2016
 
 
RADA NADZORCZA
 
Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju, przy ul. Hr. Aleksandra Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000196074, NIP: 8831665605, REGON: 891103767, kapitał zakładowy 17.000.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów złotych 00/100), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Krzysztofa Kierończyka, zwana dalej również „Spółką”;
 
zaprasza uprawnione podm.ioty do składania ofert na wykonanie zadania pn. ,,Badanie sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz czy jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju”.
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) oraz sporządzenie i przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz czy jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju”.
Określenie zamówienia wg CPV: 79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie
 
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz doręczenia Spółce i Radzie Nadzorczej opinii i raportu do dnia 31 marca 2017r.
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 
1. spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych dokumentów;
2. spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia; ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Oferenta oraz załączonych dokumentów;
3. spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną do rejestru biegłych rewidentów; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów;
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych dokumentów.
 
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;
 
2) poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 
3) oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 56 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badan ia sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649);
 
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zis w Kudowie Zdroju wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;
 
5) oświadczenie Oferenta o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych oraz wykaz 6 spółek prawa handlowego, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Oferenta w minionych 3 latach, z których co najmniej 2 to spółki komunalne;
 
6) aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
 
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w języku polskim pisemnym, czytelnym trwałym środkiem pisarskim. Oferta winna być sporządzona z9.odnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do uchwały NR ·15/VI/RN/2016 RADY NADZORCZEJ Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju z dnia 21 października 2016r. i powinna ponadto zawierać:
 
a) informacje o Oferencie, w tym: nazwa firmy i siedziba Oferenta,
 
– forma i zakres prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
– wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
– wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
liczba zatrudnionych biegłych rewidentów;
 
 
b) Oświadczenie Oferenta o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych oraz wykaz 6 spółek prawa handlowego, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Oferenta w minionych 3 latach, z których co najmniej 2 to spółki komunalne;
 
c) Skład ewentualnego zespołu realizującego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 
d) Dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Oferenta w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem ogłoszenia;
 
e) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 
f) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, dla Zamawiającego;
 
g) Cenę oferty netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, uwzględniającą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;
 
h) Oświadczenie Oferenta o przyjęciu zobowiązania do ewentualnego uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu ;
 
i) Oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
 
j) Oświadczenie o zobowiązaniu się Oferenta do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;
 
k) Oświadczenie o gotowości do uczestnictwa biegłego rewidenta w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016; o terminie spotkań biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;; koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident;
 
Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Ofer enta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
 
Oferty niespełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
 
V. WADIUM
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
VI. RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 
1. Opis kryteriów wyboru ofert i ich waga:
 
 
 
Kryterium Waga
Cena 100
Razem 100
 
 
 
Za spełnienie kryterium Oferent może uzyskać od 0-100 punktów zgodnie z poniższym wzorem:
 
C= (Cmin/Cb) x 100
 
gdzie:
C- liczba punktów za spełnienie kryterium dla danej oferty,
Cmin- cena najniższej oferty sposób otrzymanych ofert, niepodlegających odrzuceniu 
Cb- cena badanej oferty
 
2. Cena musi dotyczyć łącznej wartości całego zamówienia
 
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia nastąpi na podstawie faktury VAT (rachunku) prawidłowo wystawionej/go przez Oferenta, w oparciu o podpisany przez Strony protokół odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej/go faktury VAT (rachunku), na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze VAT (rachunku). Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
 
VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty z zamkniętej i opieczętowanej, nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zis w Kudowie Zdroju za rok obrotowy 2016″ należy przesłać listownie na adres: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zarządu Spółki w terminie do dnia 9 listopada 2016r. do godz. 11.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrzone.
 
IX. OTWARCIE OFERT I WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA
 
Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki wyznaczonym na dzień 9 listopada 2016r. o godz. 11.00.Wyżej wymienione czynności mają charakter zamknięty. Rada Nadzorcza, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę na badanie sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2016 w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie Zdroju o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
X. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu oraz we wzorze umowy i zawiera najkorzystniejszą cenę wykonania całości zamówienia. Z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zarząd Spółki, upoważniony przez Radę Nadzo rczą, podpisze w terminie do dnia 18 listopada 2016r. umowę w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. W sytuacji, gdyby wybrany oferent uchylił się od zawarcia umowy, Rada Nadzorcza dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ważnie złożonych ofert i uchwałą upoważni Zarząd Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju do zawarcia umowy z wybranym w taki sposób biegłym rewidentem. Rada Nadzorcza poinformuje o powyższym w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju.
 
XI. WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z OFERENTAMI
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Justyna Mrozek, kontakt pod tel. kom. 606 98 88 98 lub adresem e-mail: jm@jwmkancelaria.pl
 
Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zwracania się do Oferentów o wyjaśnienia do złożonych ofert, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 
 
                                                                                        
                                                                                       Przewodniczący Rady Nadzorczej

 
                                                                                                    Justyna Mrozek
 
 
 
Załączniko:
 
LAB199110_Strona_1
LAB199110_Strona_2