2017 – Zapytanie ofertowe nr 3

Kudowa – Zdrój, 08.11.2017r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta
        Działając   w   imieniu   Rady   Nadzorczej   Kudowskiego    Zakładu   Wodociągów    i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kudowie – Zdroju, niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. Unieważnienie postępowania nastąpiło uchwałą  Rady  Nadzorczej  Kudowskiego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o.o. nr 26/VI/RN/2017 z dnia 07.11.2017 roku.
                                                                                                                                           
                                                                               PRZEWODNICZĄCA RADY  NADZORCZEJ Sp. z o.o.
                                                                                                                                       
                                                                              JUSTYNA MROZEK
 

OGŁOSZENIE

 
o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2017
 

RADA NADZORCZA

 
Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju, przy ul. Hr. Aleksandra Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000196074, NIP: 8831665605, REGON: 891103767, kapitał zakładowy 17.000.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów złotych 00/100), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Krzysztofa Kierończyka, zwana dalej również „Spółką”;
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Badanie sprawozdania   finansowego  Kudowskiego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz czy jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju”.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz sporządzenie i przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz czy  jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju”.
Określenie zamówienia wg CPV: 79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz doręczenia Spółce i Radzie Nadzorczej opinii i raportu do dnia 31 marca 2018r.
III. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE KUDOWSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z/S W KUDOWIE – ZDROJU:
1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 17.000.000,00 PLN
2. SUMA BILANSOWA ZA ROK OBROTOWY POPRZEDZAJĄCY ROK BADANY (PROGNOZA NA ROK PODLEGAJĄCY BADANIU) 23.044.670,10 zł (prognoza 23.500.000,00 zł )
3. PRZYCHÓD NETTO ZA ROK OBROTOWY POPRZEDZAJĄCY ROK BADANY (PROGNOZA NA ROK PODLEGAJĄCY BADANIU)
4. Łączne przychody – 8.018.956,47 zł (prognoza –7.901.410,00 zł) Przychody ze sprzedaży – 7.870.301,64 zł (prognoza – 7.749.410,00 zł)
5. WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY POPRZEDZAJĄCY ROK BADANY (PROGNOZA NA ROK PODLEGAJĄCY BADANIU) – strata finansowa – 40.899,38 netto zł, -28.761,38 zł brutto (prognoza – +39.292,00 zł brutto, +24.292,00 zł netto)
6. LICZBA ZATRUDNIONYCH OSÓB  – 73
7. SPÓŁKA NIE JEST JEDNOSTKĄ POWIĄZANĄ w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
8. Księgi rachunkowe prowadzone są wg ustawy o rachunkowości.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych dokumentów;
2. spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia; ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Oferenta oraz załączonych dokumentów;
3. spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną do rejestru biegłych rewidentów; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów;
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych dokumentów.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;
2) poświadczenie/zaświadczenie  wystawione  przez  Krajową  Izbę  Biegłych  Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
3) oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 69-74 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1089);
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kudowie Zdroju wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;
5) oświadczenie Oferenta o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych oraz wykaz 6 spółek prawa handlowego, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Oferenta w minionych 3 latach, z których co najmniej 2 to spółki komunalne;
6) aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności,  w jednym  egzemplarzu w formie pisemnej w języku polskim pisemnym, czytelnym trwałym środkiem pisarskim. Oferta winna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do uchwały  NR  25/VI/RN/2017  RADY  NADZORCZEJ  Kudowskiego  Zakładu  Wodociągów    i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju z dnia 22.10.2017r., a oferta ponadto zawierać:
a) informacje o Oferencie, w tym:
– nazwa firmy i siedziba Oferenta,
– forma i zakres prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
– wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
– wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
– liczba zatrudnionych biegłych rewidentów;
b) Oświadczenie Oferenta o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych oraz wykaz 6 spółek prawa handlowego, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Oferenta w minionych 3 latach, z których co najmniej 2 to spółki komunalne;
c) Skład ewentualnego zespołu realizującego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
d) Dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Oferenta w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem ogłoszenia;
e) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
f) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, dla Zamawiającego;
g) Cenę oferty netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, uwzględniającą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;
h) Oświadczenie  Oferenta  o  przyjęciu  zobowiązania  do  ewentualnego  uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu;
i) Oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert;
j) Oświadczenie o zobowiązaniu się Oferenta do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej  sporządzanych  dla  Zarządu   (w  formie  tzw.   listów  intencyjnych)   informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;
k) Oświadczenie o gotowości do uczestnictwo biegłego rewidenta w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017; o terminie spotkań biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;; koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident;
Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione  do reprezentacji Oferenta.
Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
VI. WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
VII. RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Opis kryteriów wyboru ofert i ich waga:
Kryterium Waga
Cena 100
Razem 100

Za spełnienie kryterium Oferent może uzyskać od 0-100 punktów zgodnie z poniższym wzorem:

C= (Cmin/Cb) x 100
gdzie:
C- liczba punktów za spełnienie kryterium dla danej oferty,
Cmin- cena najniższej oferty sposób otrzymanych ofert, niepodlegających odrzuceniu Cb- cena badanej oferty
2. Cena musi dotyczyć łącznej wartości całego zamówienia
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia nastąpi na podstawie faktury VAT (rachunku) prawidłowo wystawionej/go przez Oferenta, w oparciu o podpisany przez Strony protokół odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia.  Zapłata   wynagrodzenia   za   wykonanie   przedmiotu   zamówienia   nastąpi  w terminie 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej/go faktury VAT (rachunku), na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze VAT (rachunku), przy czym wystawienie faktury lub rachunku może nastąpić po odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki z udziałem biegłego rewidenta Zleceniobiorcy przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 Zleceniodawcy dotyczących rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty z zamkniętej i opieczętowanej, nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie  sprawozdania  finansowego  Kudowskiego  Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp.  z o.o. z/s w Kudowie Zdroju za rok obrotowy 2017” należy przesłać listownie na adres: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zarządu Spółki w terminie do dnia 09 listopada 2017r. do godz. 11.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrzone.
X. OTWARCIE OFERT I WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA
Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki wyznaczonym na dzień 09 listopada 2017r. Wyżej wymienione czynności mają charakter zamknięty. Rada Nadzorcza po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę na badanie sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2017 o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.
XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w niniejszym zapytaniu oraz we wzorze   umowy   i   zawiera   najkorzystniejszą   cenę   wykonania   całości   zamówienia.    Z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zarząd Spółki, upoważniony przez Radę Nadzorczą, podpisze umowę w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok  obrotowy 2017 w terminie do dnia 20 listopada 2017r.     W sytuacji, gdyby wybrany oferent uchylił się od zawarcia umowy, Rada Nadzorcza dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych oferentów i uchwałą upoważni Zarząd  Kudowskiego  Zakładu Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w Kudowie – Zdroju do zawarcia umowy z wybranym w taki sposób biegłym rewidentem.
XII. WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Przewodniczący Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z/s w Kudowie – Zdroju – Justyna Mrozek, kontakt pod tel. kom. 606 98 88 98 lub adresem e- mail: jm@jwmkancelaria.pl.
Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zwracania się do Oferentów o wyjaśnienia do złożonych ofert, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
                                                                                
PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ Sp. z o.o.
 JUSTYNA MROZEK
   
 
  Załączniki: