2017 – Zapytanie ofertowe nr 4

 
Kudowa Zdrój, dnia 01.12.2017r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dot. postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego  Kudowskiego   Zakładu   Wodociągów   i   Kanalizacji   Sp.  z   o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy  2017 oraz za rok obrotowy  2018 (zamówienia wg CPV: 79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie)
 
 
Rada Nadzorcza Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z/s w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania  sprawozdania  finansowego  Kudowskiego  Zakładu  Wodociągów  i   Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018,  po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
 
POL-TAX 2 Sp. z o.o.
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlegał wykluczeniu od udziału w postępowaniu. Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i nie podlegała odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium:
100 % cena. Zaproponowana przez Wykonawcę cena nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
 
 
 
Lp Nazwa wykonawcy Zaproponowana
cena netto
Liczba punktów uzyskanych przy
kryterium  100 %
cena
1 Concept Finance
audyt i doradztwo
7.000,00 86%
2 Kancelaria Usług Audytorskich
i Księgowych Sp. z o.o.
4.600,00 oferta
wykonawcy
odrzucona
3 POL-TAX 2 Sp. z o.o. 6.000,00 100%
4 AUDSULTING
Kacelaria Audytorska-Konsultingowa
6.200,00 oferta
wykonawcy
odrzucona
5 KPW Audytor Sp. z o.o. 6.800,00 89%
 
 
 
Zamawiający dziękuje Państwu za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                                            NADZORCZEJ Sp. z o.o.
                                                                                                                                     
                                                                                                               JUSTYNA MROZEK
 
 
 
 
 
Załącznik nr1 do uchwały NR 27/VI/RN/2017 RADY NADZORCZEJ
Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju
z dnia 20.11.2017r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
o postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018
 
RADA NADZORCZA
 
Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju, przy ul. Hr. Aleksandra Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000196074, NIP: 8831665605, REGON: 891103767, kapitał zakładowy 17.00.00 ,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów złotych 00/100), reprezentowanego przez Prezesa Zarządu – Krzysztofa Kierończyka, zwana dalej również „Spółką”;
 
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie zadania pn.
 
„Badanie sprawozdań finansowych Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z badania”
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie i przekazanie za każdy rok obrotowy odrębnie pisemnego sprawozdania z badania – stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) z ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).
Określenie zamówienia wg CPV: 79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie
 
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz doręczenia Spółce i Radzie Nadzorczej sprawozdania z badania:
 
– za rok obrotowy 2017 do 31 marca 2018 r.,
– za rok obrotowy 2018 do 31 marca 2019 r.
 
III. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE KUDOWSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z/S W KUDOWIE – ZDROJU:
 
1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 17.000.000,00 PLN
 
2. SUMA BILANSOWA ZA ROK OBROTOWY POPRZEDZAJĄCY ROK BADANY (PROGNOZA NA ROK PODLEGAJĄCY BADANIU) 23.044.670,10 zł (prognoza 23.500.000,00 zł )
 
 
3. PRZYCHÓD NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016 POPRZEDZAJĄCY ROK BADANY 2017 (PROGNOZA NA ROK PODLEGAJĄCY BADANIU)
 
Łączne przychody – 8.018.956,47 zł (prognoza na 2017 r. –7.901.410,00 zł) Przychody ze sprzedaży – 7.870.301,64 zł (prognoza na 2017 r. – 7.749.410,00 zł)
 
4. WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY POPRZEDZAJĄCY ROK BADANY (PROGNOZA NA ROK 2017 PODLEGAJĄCY BADANIU)
 
strata finansowa – 40.899,38 netto zł, -28.761,38 zł brutto (prognoza – +39.292,00 zł brutto, +24.292,00 zł netto)
 
5. LICZBA ZATRUDNIONYCH OSÓB – 73
 
6. SPÓŁKA NIE JEST JEDNOSTKĄ POWIĄZANĄ w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
 
7. Księgi rachunkowe prowadzone są wg ustawy o rachunkowości.
 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 
1. spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent jest wpisany na listę firm audytorskich; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych dokumentów;
 
2. spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia; ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Oferenta oraz załączonych dokumentów;
 
3. spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną do rejestru biegłych rewidentów, która wskazana jest w ofercie jako kluczowy biegły rewident; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów;
 
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych dokumentów.
 
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;
 
 
2) zaświadczenie wystawione przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie Oferenta na listę firm audytorskich,
 
3) oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 69-74 ustawy z
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089);
 
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z/s w Kudowie Zdroju wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;
 
5) oświadczenie Oferenta o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych oraz wykaz 6 spółek prawa handlowego, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Oferenta w minionych 3 latach, z których co najmniej 2 to spółki komunalne;
 
6) aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w języku polskim pisemnym, czytelnym trwałym środkiem pisarskim. Oferta winna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 27/VI/RN/2017 Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju z dnia 20 listopada 2017r., a oferta ponadto zawierać:
 
a) informacje o Oferencie, w tym o:
 
– firmie i siedzibie Oferenta,
– formie prowadzenia przez niego działalności,
– wpisie Oferenta na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne),
– liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wraz z informacją o ich wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
 
b) wskazanie kluczowego biegłego rewidenta,
 
c) skład ewentualnego zespołu realizującego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 
d) oświadczenie Oferenta o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych oraz wykaz 6 spółek prawa handlowego, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Oferenta w minionych 3 latach, z których co najmniej 2 to spółki komunalne;
 
 
e) dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Oferenta w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem ogłoszenia;
 
f) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, przy czym oświadczenie należy złożyć ponownie przed przystąpieniem do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.;
 
g) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji dla Zamawiającego, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:
 
– dzień 31 marca 2018 roku za rok obrotowy 2017,
– dzień 31 marca 2019 roku za rok obrotowy 2018;
 
h) ceny ryczałtowe (netto i brutto, tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych za każdy badany rok obrotowy oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania  sprawozdań  finansowych,   uwzględniające   wszelkie   koszty   związane  z przeprowadzeniem badania;
 
i) Oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
 
j) oświadczenie o zobowiązaniu się Oferenta do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;
 
k) oświadczenie o gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018; o terminie spotkań biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident/firma audytorska i nie zwiększają one należnego Oferentowi wynagrodzenia;
 
Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
 
Oferty niespełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
 
VI. WADIUM
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
VII. RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 
 
1. Opis kryteriów wyboru ofert i ich waga:
 
 
 
Kryterium Waga
Cena 100
Razem 100
 
 
 

Za spełnienie kryterium Oferent może uzyskać od 0-100 punktów zgodnie z poniższym wzorem:

C= (Cmin/Cb) x 100
 
gdzie:
 
C- liczba punktów za spełnienie kryterium dla danej oferty,
Cmin- cena najniższej oferty sposób otrzymanych ofert, niepodlegających odrzuceniu
Cb- cena badanej oferty
 
2. Cena musi dotyczyć łącznej wartości całego zamówienia
 
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia nastąpi na podstawie faktury VAT (rachunku) prawidłowo wystawionej/go przez Oferenta, na podstawie podpisanego przez Strony protokół odbioru sprawozdania z badania za dany rok obrotowy.
Zapłata    wynagrodzenia    za     wykonanie     przedmiotu     zamówienia     nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej/go faktury VAT (rachunku), na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze VAT (rachunku), przy czym wystawienie faktury lub rachunku obejmującego wynagrodzenie za sprawozdanie za badania za dany rok obrotowy może nastąpić po odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki z udziałem biegłego rewidenta Zleceniobiorcy przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy objęty badaniem sprawozdania finansowego. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
 
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty z zamkniętej i opieczętowanej, nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z/s w Kudowie Zdroju za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018” należy przesłać listownie na adres: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zarządu Spółki w terminie do dnia 01 grudnia 2017 r. do godz. 11.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrzone.
 
X. OTWARCIE OFERT I WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA
 
Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki wyznaczonym na dzień 01 grudnia 2017 r. Czynności te mają charakter zamknięty. Rada Nadzorcza po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę w terminie wskazanym w punkcie IX.
 
XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Ogłoszeniu oraz we wzorze umowy i zawiera najkorzystniejszą cenę wykonania całości zamówienia.
 
Z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zarząd Spółki, upoważniony przez Radę Nadzorczą, podpisze umowę w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 w terminie do 11 grudnia 2017 r. oraz na sporządzenie sprawozdań z tych badań.
 
W przypadku, w którym wybrany Oferent uchyliłby się od zawarcia umowy, Rada Nadzorcza dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych oferentów i uchwałą upoważni Zarząd Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie – Zdroju do zawarcia umowy z wybranym w taki sposób Oferentem.
 
XII. WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z OFERENTAMI
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z/s w Kudowie – Zdroju – Justyna Mrozek, kontakt pod numerem tel. kom. 606 98 88 98 lub adresem e-mail: jm@jwmkancelaria.pl.
 
Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zwracania się do Oferentów o wyjaśnienia do złożonych ofert, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 
                                                                                                                                            PRZEWODNICZĄCA RADY
                                                                                                                  NADZORCZEJ Sp. z o.o.
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 JUSTYNA MROZEK
 
 
   Załączniki: