2018 – Zapytanie ofertowe nr 1

  

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2018                                                                                   Kudowa- Zdrój 04.06.2018 r.
 
OGŁOSZENIE 
 
    o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa – Zdrój.
I.    NAZWA  ZADANIA
Dostawa używanej zamiatarki drogowej  wraz z osprzętem   –  dostawa realizowana w formie  leasingu operacyjnego.      
II.  NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJACEGO
KZWiK  Kudowa – Zdrój  Sp. z o.o.  57-350 Kudowa – Zdrój ul. Fredry 8 tel. 74/8661-234, 235                                                    fax 74/8661- 592  e-mail :kzwik@kzwik.home.pl,  www.kzwik-kudowa.pl
III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej zamiatarki drogowej  wraz z osprzętem – dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego
       wg CPV:
34.92.11.00-0  zamiatarka drogowa
66.11.40.00-2 Usługi leasingu finansowego,
Szczegółowy zakres i warunki realizacji dostawy określa załącznik nr 2 do s.i.w.z.  (opis przedmiotu zamówienia)
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci  którzy spełniają następujące warunki:
  1. Posiadają uprawnienia  niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie, a także potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przy czym ustala się jednocześnie następujące warunki:
a) posiadanie przynajmniej jednej bazy serwisowej, umożliwiającej dokonanie napraw serwisowych i gwarancyjnych, oddalonej w odległości nie przekraczającej 300 km od siedziby Zamawiającego.

 

            Powyższe będzie podlegało ocenie w zakresie „spełnienia/nie spełnienia”.  
V.  OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
     Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
VI.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
      Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
VII.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH
        Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
VIII. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
        Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego  21.06.2018 r.
IX.  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
        Nie ustalono wadium.
X.   KRYTERIA  OCEN
           Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
a/   najkorzystniejsza cena             –    90 pkt
b/  najkorzystniejszy leasing          –   10 pkt
XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. KZWiK  Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju  ul. Fredry 8  57-350 Kudowa – Zdrój,  pokój  nr 19 – I piętro ( sekretariat) osobiście lub pocztą w kopertach zamkniętych z napisem – Przetarg – Dostawa używanej zamiatarki drogowej wraz z osprzętem  w formie leasingu operacyjnego. Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2018r. do godz. 1100
Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 13.06.2018r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego
XII.  TERMIN ZWIĄZANIA Z UMOWĄ
         30 dni od terminu składania ofert.
XIII.  OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać do dnia 12.06.2018r. w siedzibie Zamawiającego   ul. Fredry 8   57-350 Kudowa – Zdrój w dni robocze w godz. w godz. 800  –  1400  oraz na stronie internetowej  www.kzwik-kudowa.pl.
XIV.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osoba  upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach technicznych:
    • Andrzej Kanecki  –  codzienne z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy  w godz.  800  –  1400  w siedzibie KZWiK Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju  ul. Fredry 8     pok. nr 22 lub  telefonicznie 74/8661-234 do 235  faks 74/8661-592,  e-mail : komunalka@kzwik.home.pl
                                                                                                                                                Prezes Zarządu
                                                                                                                                     mgr inż.  Krzysztof Kierończyk
Załącznik:
1.        Formularz ofertowy                   – zał.  nr 1.
2.        Opis przedmiotu zamówienia    – zał.  nr 2
3.        Formularz cenowy                     – zał.  nr 3
5.        Istotne postanowienia leasingu – zał.   nr 5
7.        SIWZ – zamiatarka
 
Odpowiedzi na zapytania z dnia 08.06.2018 r.
do postępowania PA/ZAM/341/1/2018
 
 
  1. Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
 
Postanowienia zawarte w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu, winny być zawarte w treści umowy. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości dopuszcza się zamieszczenie ich w aneksie do umowy.

Znak sprawy:  PA/ZAM/341/1/2018                                                                                     Kudowa- Zdrój 13.06.2018 r.

 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
           Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
 
„Dostawa używanej zamiatarki drogowej wraz z osprzętem  w formie leasingu operacyjnego”
 
ogłoszonym  na stronie internetowej Zamawiającego  i tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  wybrana została oferta  firmy :
 
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Plac Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:
 
W niniejszym postępowaniu ofertę  złożył  jeden   Wykonawca. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w ogłoszeniu i specyfikacji, Komisja stwierdziła, że ww.  oferta jako ważna spełnia w całości wymagania  Zamawiającego.  
 
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba przyznanych

punktów
1

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Plac Orląt Lwowskich 1
 

53-605 Wrocław
100 pkt.
                                                                                                                                        
 
Prezes Zarządu
mgr inż.  Krzysztof Kierończyk