2018 – Zapytanie ofertowe nr 2

  

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/02/2018r.                                                                      Kudowa- Zdrój 03.08.2018r.

 

OGŁOSZENIE  
o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa – Zdrój.
I.    NAZWA  ZADANIA
Dostawa  fabrycznie nowego samochodu typu karawan pogrzebowy w formie leasingu operacyjnego
 
II.  NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJACEGO
KZWiK  Kudowa – Zdrój  Sp. z o.o.  57-350 Kudowa – Zdrój ul. Fredry 8 tel. 74/8661-234, 235      
fax 74/8661- 592  e-mail : kzwik@kzwik.home.pl,  www.kzwik-kudowa.pl
 
III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu karawan pogrzebowy
–dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego
       wg CPV:
34.11.40.00-9  Pojazd specjalny typu karawan pogrzebowy
66.11.40.00-2 Usługi leasingu finansowego,
Szczegółowy zakres i warunki realizacji dostawy określa załącznik nr 2 do s.i.w.z. (opis przedmiotu zamówienia)
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci  którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia  niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie, a także potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przy czym ustala się jednocześnie następujące warunki:
 
a) posiadanie przynajmniej jednej bazy serwisowej, umożliwiającej dokonanie napraw serwisowych i gwarancyjnych, oddalonej w odległości nie przekraczającej 150 km od siedziby Zamawiającego.
            Powyższe będzie podlegało ocenie w zakresie „spełnienia/nie spełnienia”.  
 
V.  OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
     Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
VI.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
      Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 
VII.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH
        Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
VIII. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
        Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego  31.08.2018r.
                                                                                                       
IX.  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
        Nie ustalono wadium.
X.   KRYTERIA  OCEN
           Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
            a/   najkorzystniejsza cena             –    90 pkt
            b/  najkorzystniejszy leasing          –   10 pkt
XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. KZWiK  Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju  ul. Fredry 8,  
57-350 Kudowa – Zdrój,  pokój  nr 19 – I piętro ( sekretariat) osobiście lub pocztą w kopertach zamkniętych z napisem – Przetarg – Dostawa  fabrycznie nowego samochodu typu karawan pogrzebowy w formie leasingu operacyjnego. Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2018 do godz. 1100
Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 14.08.2018r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego
XII.  TERMIN ZWIĄZANIA Z UMOWĄ
         30 dni od terminu składania ofert.
XIII.  OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać do dnia 14.08.2018r. w siedzibie Zamawiającego   ul. Fredry 8   57-350 Kudowa – Zdrój w dni robocze w godz. w godz. 800  –  1400  oraz na stronie internetowej  www.kzwik-kudowa.pl.
XIV.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
 
Osoba  upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach technicznych:
    • Andrzej Kanecki  –  codzienne z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy  w godz. 800 – 1400  w siedzibie KZWiK Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju  ul. Fredry 8, pok. nr 22 lub  telefonicznie 74/8661-234 do 235  faks 74/8661-592,  e-mail : komunalka@kzwik.home.pl
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                                                                               mgr inż.  Krzysztof Kierończyk
                                  
Załącznik:
Znak sprawy: PA/ZAM/341/02/2018                                                                   Kudowa- Zdrój 14.08.2018 r.
                                                                                                                                                       
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) Kudowski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 
 „Dostawa  fabrycznie nowego samochodu typu karawan pogrzebowy w formie leasingu operacyjnego”
 

ogłoszonym  na stronie internetowej Zamawiającego  i tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  wybrana została oferta  firmy :

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY  S.A.
53 – 605 WROCŁAW   PL. ORLĄT  LWOWSKICH  1
           
Uzasadnienie wyboru:
W niniejszym postępowaniu ofertę  złożył  jeden  Wykonawca. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w ogłoszeniu i specyfikacji, Komisja stwierdziła, że ww.  oferta jako ważna spełnia w całości wymagania  Zamawiającego.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba przyznanych

punktów
1

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Plac Orląt Lwowskich 1

53-605 Wrocław
100 pkt.
                                                                                                                                        
Prezes Zarządu
mgr inż.  Krzysztof Kierończyk