2019 – Zapytanie ofertowe nr 1

Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2019
Kudowa- Zdrój 16.07.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa-Zdrój.
 
 
I.    NAZWA  ZADANIA
 
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego specjalistycznego wyposażonego w urządzenie hakowe do transportu kontenerów, czołownicę do montażu pługu odśnieżnego i cysterny na wodę pitną – dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego.”
 
II.  NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJACEGO
 
KZWiK  Kudowa–Zdrój  Sp. z o.o.  57-350 Kudowa-Zdrój ul. Fredry 8 tel. 74/8661-234, 235, fax 74/8661- 592  e-mail: kzwik@kzwik.home.pl,  www.kzwik-kudowa.pl.
 
III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego specjalistycznego,  wyposażonego w urządzenie hakowe do transportu kontenerów, czołownicę do montażu pługu odśnieżnego i cysterny na wodę pitną – dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego.
wg CPV:
34.14.45.10-6  Pojazdy do transportu odpadów
34.14.20.00-4  Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze
34.14.42.12-7  Cysterny do transportu wody
66.11.40.00-2  Usługi leasingu finansowego
 
Szczegółowy zakres i warunki realizacji dostawy określa załącznik nr 2 do s.i.w.z. (opis przedmiotu zamówienia).
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci  którzy spełniają następujące warunki:
 
1. Posiadają uprawnienia  niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie, a także potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 i 24 aa. ust.1 i  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zmianami).
 
Powyższe będzie podlegało ocenie w zakresie „spełnienia/nie spełnienia”.
 
V.  OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 
VI.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 
VII.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 
VIII. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
 
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego  –  19.08.2019 r.
 
IX.  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
 
Nie ustalono wadium.
 
X.   KRYTERIA  OCEN
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
          a/   najkorzystniejsza cena – 90 pkt
          b/  najkorzystniejszy leasing – 10 pkt
 
XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. KZWiK  Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju  ul. Fredry 8,  57-350 Kudowa – Zdrój,  pokój  nr 19 – I piętro (sekretariat) osobiście lub pocztą w kopertach zamkniętych z napisem – Przetarg – Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego specjalistycznego wyposażonego w urządzenie hakowe do transportu kontenerów, czołownicę do montażu pługu odśnieżnego i cysterny na wodę pitną – dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego.
 
Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2019 r. do godz. 1100
 
XII.  TERMIN ZWIĄZANIA Z UMOWĄ
 
30 dni od terminu składania ofert.
 
XIII.  OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać do dnia 25.07.2019 r. w siedzibie Zamawiającego   ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa–Zdrój w dni robocze w godz. w godz. 800  –  1400  oraz na stronie internetowej  www.kzwik-kudowa.pl.
 
XIV.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
 
Osoba  upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach technicznych:
  • Andrzej Kanecki  –  codzienne z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy  w godz. 800 – 1400  w siedzibie KZWiK Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju  ul. Fredry 8, pok. nr 22 lub  telefonicznie 74/8661-234 do 235  faks 74/8661-592,  e-mail : komunalka@kzwik.home.pl
                                                                                                                     
 
                                                                                                                      Prezes Zarządu
                                                                                                              mgr inż. Andrzej Ślęczek
 
Załącznik:
 
1.  Formularz ofertowy – zał.  nr 1
     Formularz ofertowy ZMIANA 18.07.2019 –zał. nr 1
2.  Opis przedmiotu zamówienia – zał.  nr 2
3.  Formularz cenowy  – zał.  nr 3
4.  Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4
5.  Istotne postanowienia leasingu – zał.   nr 5
     Istotne postanowienia leasingu ZMIANA 18.07.2019 – zał. nr 5
6.  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw – zał. nr 6
7.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – s.i.w.z
 
Odpowiedzi na zapytania z dnia 18.07.2019 r. do postępowania PA/ZAM/341/1/2019
 
 
1.     Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł – dla umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł – dla umów w PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy..
 
Wyrażamy zgodę na to, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł – dla umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł – dla umów w PLN.
 
2.     Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
 
Wyrażamy zgodę, na podpisanie aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu
 
3.     W pkt. 5 Formularza oferty Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia zapewnimy udzielenie gwarancji (…)”.
 
Zmianie ulega pkt 5 formularza ofertowego – nowe brzmienie pkt. 5:
„Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia zapewnimy udzielenie gwarancji na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ:
·          Na podwozie  wraz z kabiną  ……………………………….  m-cy gwarancji.
·          Cysternę na wodę pitną  ………………………………..  m-cy gwarancji
·          Urządzenie hakowe ……………………………….. m-cy gwarancji”
 
4.     Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.
 
Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu na podstawie wystawionej noty księgowej i kopii deklaracji podatku od środków transportu złożonej przez Wykonawcę.
 
5.     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu pkt. 7 IPU (zdanie drugie) o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.
 
Zmianie ulega pkt 7 załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu – nowe brzmienie pkt. 7:
 
7. Opłata za wykup w wysokości  max 1 % wartości netto przedmiotu leasingu. Opłata za wykup zostanie uiszczona w sposób następujący: wykup netto zapłacony zostanie jako depozyt z czynszem 59-tym, natomiast podatek VAT od wykupu ostanie uiszczony w 60-tym miesiącu trwania umowy leasingu. Faktura przenosząca własność przedmiotu leasingu zostanie  wystawiona do 30 dni licząc od daty upływu okresu leasingu (ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu), pod warunkiem spłacenia przez zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.”
 
 
Odpowiedzi na zapytania z dnia 19.07.2019 r. do postępowania PA/ZAM/341/1/2019
 
1.     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy cysterny na wodę do dnia 05.09.2019 r.
 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy cysterny na wodę pitną do dnia 05.09.2019 r.
Znak sprawy: wy   PA/ZAM/341/1/2019                                                                   Kudowa- Zdrój 25.07.2019 r.
 
                                                       ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
 
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego specjalistycznego wyposażonego w urządzenie hakowe do transportu kontenerów, czołownicę do montażu pługu odśnieżnego i cysterny na wodę pitną – dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego. 
 
ogłoszonym  na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  wybrana została oferta  firmy :
 
                                                    Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Plac Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
 
W niniejszym postępowaniu ofertę złożył  jeden Wykonawca. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w ogłoszeniu i specyfikacji, Komisja stwierdziła, że ww.  oferta jako ważna spełnia w całości wymagania  Zamawiającego.  
 
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba przyznanych punktów
1
Europejski  Fundusz Leasingowy S.A.
Plac Orląt  Lwowskich 1
53-605  Wrocław
100
 
Pełnomocnik Zarządu
mgr Andrzej Kanecki