2016 – Zapytanie ofertowe nr 3

 

Znak : PA/ZAM/01/BC/2016                                                              Kudowa Zdrój 10.11.2016r.

 
 
Dot. : zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
 
W oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), oraz zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa –Zdrój Regulaminem udzielania zamówień ,Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert na „Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
 
 
1. Wymagania ogólne Zamawiającego.
 
– Dostawa przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy – loco siedziba Zamawiającego
(tj. KZWiK Kudowa – Zdrój Sp. z o.o. 57-350 Kudowa – Zdrój ul. Fredry 8).
– Planowany termin realizacji /dzierżawy: 7 dni od daty podpisania umowy – do: na czas nieokreślony z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia
 
Opis techniczny w/w pojazdu specjalistycznego i warunki realizacji określają załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 
a/ załącznik nr 1 – opis techniczny pojazdu.
b/ załącznik nr 2 – formularz oferty.
c/ załącznik nr 3 – projekt umowy.
 
 
 
2. Termin realizacji.
 
– Wymagany termin realizacji zadania – 7 dni od dnia podpisania umowy.
 
 
3. Sposób przygotowania oferty.
 
– Zgodnie z formularzem ofertowym załącznik 2 do zapytania ofertowego.
 
 
 
4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego i poda najkorzystniejszą ofertę.
 
 
5. Warunki płatności:
 
– Wykonawca wystawiać będzie fakturę za dzierżawę do 10 –tego każdego miesiąca w okresie dzierżawy.
– Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się po otrzymania faktury i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
 
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
 
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa – Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na adres Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Fredry 8 57-350 Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 17.11.2016 do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie „Oferta na dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
 
 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 17.11.2016r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 
 
7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:
 
mgr Grzegorz Wypart tel. 074/8661-234 wew. 10
 
 
 
 
Załączniki :
 
zawiadomiemie-na-strone-intern