2017 – Zapytanie ofertowe nr 1

Znak : PA/ZAM/01/BC/2017                                                                     Kudowa Zdrój  14.02.2017 r.

 
 
Dot.  :  zapytania ofertowego na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
   W oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok tekst jednolity  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),  oraz zgodnie z obowiązującym w KZWiK Kudowa–Zdrój  Regulaminem udzielania zamówień ,Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju zaprasza do składania ofert na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie–Zdroju ul. Fredry 8.
 
1.  Wymagania ogólne Zamawiającego.
 
   –  Dostawa przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy – loco siedziba Zamawiającego (tj. KZWiK  Kudowa – Zdrój  Sp. z o.o. 57-350 Kudowa – Zdrój   ul. Fredry 8).
 
– Planowany termin realizacji /dzierżawy: 7 dni  od daty podpisania umowy  –  do : na czas nieokreślony z możliwością  jednomiesięcznego wypowiedzenia.
 
    Opis techniczny w/w pojazdu specjalistycznego  i warunki realizacji określają załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
 
    a/  załącznik  nr  1  –  opis techniczny pojazdu.
    b/  załącznik  nr  2  –  formularz oferty.
    c/  załącznik  nr  3 –  projekt umowy .
 
  
2.  Termin realizacji.
 
     –  Wymagany termin realizacji zadania – 7 dni od dnia podpisania umowy.
 
3.  Sposób przygotowania oferty.
 
    –  Zgodnie z formularzem ofertowym  załącznik 2 do zapytania ofertowego.
 
          
4.   Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego i poda
     najkorzystniejszą ofertę .
 
5. Warunki płatności:
 
      – Wykonawca wystawiać będzie fakturę za dzierżawę do 10 –tego każdego miesiąca w okresie       dzierżawy.  
     – Zapłata należności za wykonaną i potwierdzoną usługę odbędzie się po otrzymania faktury i potwierdzenia jej prawidłowości, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, płatna z w ciągu  14 dni od daty otrzymania faktury.
 
6. Miejsce i termin złożenia  oferty.
 
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie KZWiK Kudowa – Zdrój pokój Nr 19 lub pocztą na                                                              adres Kudowski  Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul . Fredry 8  57-350 Kudowa – Zdrój,   w terminie do dnia 21.02.2017r.  do godz. 12.00  z dopiskiem na  kopercie „ Oferta na dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji     Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
    
 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone w Wykonawcom.
         Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 21.02.2017r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego.
 
   7.   Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami:
 
          mgr Grzegorz  Wypart  tel. 074/8661-234 wew. 10
 
   8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
   9.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
 10.  Termin związania z ofertą :
 
           Składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.
 
 11.  Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji umowy oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 
 
 
                                                                                                         Pełnomocnik Prezesa Zarządu
     
                                                                                                               mgr inż. Beata Curyło
 
 
 
Załączniki :
 
                1.  Opis techniczny pojazdu.           
                2.   Formularz oferty
                3.   Projekt umowy.
 
 
Odpowiedź na zapytanie z dnia 16-02-2017
 
Do postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie pn. „ Dzierżawa pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8, znak PA/ZAM/01/BC/2017 z dn. 14.02.2017r.
 
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – KZWiK w Kudowie- Zdroju , w związku z wniesieniem niżej wymienionego zapytania do opisu technicznego pojazdu informuje:
 
Pytanie:
czy Zamawiający dopuszcza pojemność skrzyni ładunkowej śmieciarki wynosząca 12 m3 .
 
Odpowiedź:
tak, dopuszcza się pojemność skrzyni ładunkowej śmieciarki 12 m3 .
zawiadomienie