Nr   sprawy   PA/ZAM/341/1/2017                                                                                       Kudowa-Zdrój 29.09.2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE  
 
o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ze zmianami) oraz regulaminu obowiązującego w KZWiK Kudowa-Zdrój.
 
I.    NAZWA  ZADANIA
 
 
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do transportu i zbiórki surowców wtórnych – dostawa finansowana  w formie  leasingu operacyjnego.                      
 
II.  NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJACEGO
 
KZWiK  Kudowa–Zdrój  Sp. z o.o.  57-350 Kudowa-Zdrój ul. Fredry 8 tel. 74/8661-234, 235                                                    fax 74/8661- 592  e-mail : kzwik@kzwik.home.pl,  www.kzwik-kudowa.pl   .
 
III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
 
      Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do transportu i zbiórki
      surowców wtórnych – dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego wg CPV:
34.14.45.10-6 Pojazdy do transportu odpadów
34.14.45.11-3 Pojazdy do zbierania odpadów
66.11.40.00-2 Usługi leasingu finansowego,
Szczegółowy zakres i warunki realizacji dostawy określa załącznik nr 2 do s.i.w.z. (specyfikacja techniczna i odbiorowa).
 
IV. WARUNKIUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci  którzy spełniają następujące warunki:
 
1. Posiadają uprawnienia  niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie, a także potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przy czym ustala się jednocześnie następujące warunki:
a)   posiadanie przynajmniej jednej bazy serwisowej, umożliwiającej dokonanie napraw serwisowych i gwarancyjnych, oddalonej w odległości nie przekraczającej 200 km od siedziby Zamawiającego.
                                  
            Powyższe będzie podlegało ocenie w zakresie „spełnienia/nie spełnienia”.  
 
V.  OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
 
     Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 
VI.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
      Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 
VII.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH
 
        Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 
VIII. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
 
        Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego  –  29.12.2017 r.
 
                                                                                                                                                       
IX.  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
 
Nie ustalono wadium.
 
X.   KRYTERIA  OCEN
 
           Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
            a/   najkorzystniejsza cena             –    90 pkt
            b/  najkorzystniejszy leasing          –   10 pkt
 
XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. KZWiK  Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju  ul. Fredry 8,  57-350 Kudowa–Zdrój,  pokój  nr 19 – I piętro (sekretariat) osobiście lub pocztą w kopertach zamkniętych z napisem – Przetarg – Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do zbiórki surowców wtórnych w formie leasingu operacyjnego                        
 
Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2017r. do godz. 11.00
 
XII.  TERMIN ZWIĄZANIA Z UMOWĄ
 
         30 dni od terminu składania ofert.
 
XIII.  OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać do dnia 11.10.2017 r. w siedzibie Zamawiającego  ul. Fredry 8,   57-350 Kudowa–Zdrój w dni robocze w godz. w godz. 8.00 – 14.00  oraz na stronie internetowej  www.kzwik-kudowa.pl
 
XIV.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
 
Osoba  upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach technicznych:
   
Andrzej Kanecki  –  codzienne z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy  w godz. 8.00 – 14.00  w siedzibie KZWiK Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju  ul. Fredry 8  pok. nr 22 lub  telefonicznie 74/8661-234 do 235,  faks 74/8661-592,  e-mail: komunalka@kzwik.home.pl
 
 
 
                                                                                                           Prezes Zarządu
     
                                                                                                  mgr inż.  Krzysztof Kierończyk
 
 
                                                                                                                                        
Załącznik:
 
1. Formularz ofertowy-zal. nr 1 – Aktualny
 
 
 
 
 
Odpowiedzi na zapytania z dnia 06.10.2017 r.
do postępowania PA/ZAM/341/1/2017
 
 
1. Pytania dotyczące oceny zdolności leasingowej w zakresie udostępnienia wyników finansowych Spółki za lata 2015, 2016 oraz za bieżący okres 2017, a także informację o aktualnych zobowiązaniach kredytowych i leasingowych.
 
Zamawiający załącza poniżej wyniki finansowe za lata 2015, 2016 i 2Q 2017. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnie żadnych zobowiązań leasingowych, natomiast zobowiązania kredytowe aktualnie kształtują się następująco:
 
 
a) kredyt inwestycyjny – rata 11.905,00 PLN, termin całkowitej spłaty 30.03.2025 r., bieżąca wartość zadłużenia 1.083.355,00 PLN
b) kredyt w ROR – termin spłaty 14.12.2017 r., bieżąca wartość zadłużenia 788.866,29 PLN
 
2. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do 19.10.2017r. przy jednoczesnym wydłużeniu terminu, gdzie możliwe jest zadawanie pytań do dnia 12.10.2017r.
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.
 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 18-10-2017 ?
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.
 
4. Czy zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportowych (refaktura)?
5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na pokrycie kosztów rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji?
 
Odpowiedź na pytanie 4 i 5 znajduje się już na stronie Zamawiającego w odpowiedziach na zapytania z dnia 03.10.2017 r. do postępowania PA/ZAM/341/1/2017”
 
6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wpłatę opłaty za wykup na podstawie faktury pro-forma? Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty.
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykup na podstawie faktury pro-forma. Zamawiający poniesie opłatę za wykup zgodnie z pkt 7 załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu.
 
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się i akceptuje, że ewentualne zmiany umowy albo czynności jakie ma wykonywać Wykonawca, a które nie wynikają z SIWZ podlegały opłatom wskazanym w Tabeli Opłat i Prowizji stosownej przez Wykonawcę.
 
Zamawiający wyraża zgodę, o ile opłaty te wystąpią tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Tabela opłat i prowizji ma stanowić integralną część umowy.  
 
8. Czy zamawiający zgodzi się na zabezpieczenie umowy leasingu poprzez wystawienie weskla „In blanco” z deklaracją wekslową.
 
Zamawiający nie wyraża zgodny na zabezpieczeni umowy leasingu wekslem „in blanco” z deklaracją wekslową.
 
9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zawarcie umowy według wzorów stosowanych przez Finansującego, do których w formie aneksu zostaną wprowadzone zmiany określone w załączniku nr 5 do SIWZ.
 
Zamawiający akceptuje zawarcie umowy na wzorach stosowanych przez Finansującego, z tym, że postanowienia zawarte w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu, winny być zawarte w treści umowy. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości dopuszcza się zamieszczenie ich w załączniku do umowy.
 
10. Prosimy o wyjaśnienie ewentualnie akceptację odnośnie warunku, że wykup przedmiotu leasingu będzie możliwy tylko przy braku zobowiązań pieniężnych Zamawiającego względem Wykonawcy, zaś przeniesienie własności może być tylko po zapłaceniu całości ceny.
 
Zgodnie pkt. 7 załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu, faktura przenosząca własność pojazdu, opiewającą na kwotę wykupu (faktura wykupowa), zostanie wystawiona po otrzymaniu przez Wykonawcę wpłaty za ostatnią ratę.
 
11. W naszej ocenie zapisy umowne powinny być uzupełnione o: wskazanie zakresu ubezpieczenia (w tym warunków brzegowych AC np. Udział własny, brak udziału własnego, ubezpieczenie od kwoty netto lub brutto, itp.), ewentualnie powinna być modyfikacja treści SIWZ w ten sposób, że Zamawiający każdorazowo musi przedstawić Wykonawcy do akceptacji własne warunki ubezpieczenia.
 
Zgodnie pkt. 12 załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu, Leasingodawca dopuszcza ubezpieczenie pojazdu w firmie ubezpieczeniowej wybranej przez Zamawiającego na warunkach określonych przez leasingodawcę, w związku z tym Zamawiający nie widzi podstaw zmiany SIWZ w tym zakresie.
 
12. Wykonawca wskazuje, że jest możliwość aby ubezpieczenie przedmiotu leasingu było po stronie Wykonawcy. Wówczas prosimy o potwierdzenie,  że koszt ubezpieczenia rozliczany będzie przez Zamawiającego jednorazowo, na podstawie faktury, tak aby składka była zapłacona przed datą początkową obowiązywania polisy na dany rok.
 
Zgodnie pkt. 12 załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu, Leasingodawca dopuszcza ubezpieczenie pojazdu w firmie ubezpieczeniowej wybranej przez Zamawiającego na warunkach określonych przez leasingodawcę.
 
13. Czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu, za okres w którym będzie dokonywane nabycie przedmiotu leasingu ma być przenoszone na Zamawiającego. Proszę zatem o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie chciał przejąć ubezpieczenie, w którym ubezpieczonym jest Finansujący, czy też przedmiot leasingu – po wykupie – Zamawiający będzie ubezpieczał samodzielnie. W zależności od stanowiska Zamawiającego proszę o uzupełnienie SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie chciał skorzystać z ubezpieczenia, w którym ubezpieczonym jest Finansujący prosimy o dodanie zapisu, że Zamawiający wypowie ubezpieczenie OC w chwili nabycia przedmiotu leasingu od Finansującego.
 
Zgodnie pkt. 12 załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu, Leasingodawca dopuszcza ubezpieczenie pojazdu w firmie ubezpieczeniowej wybranej przez Zamawiającego na warunkach określonych przez leasingodawcę.
 
14. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której – w przypadku braku ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Zamawiającego – ubezpieczenie takie będzie mógł zawrzeć Finansujący, a także czy w takim przypadku będzie miał prawo do obciążenia Zamawiającego kosztem usługi ubezpieczeniowej, na którą składać się będzie wartość składki, koszt finansowania składki, oraz podatek VAT. Czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność, gdyby okazało się, że nie zawarto ubezpieczenia, albo ubezpieczenie było na inny zakres niż początkowo ustalono.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości nie zawarcia ubezpieczenia na warunkach określonych przez leasingodawcę, zgodnie z pkt. 12 załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu.
 
15. Odnośnie p. 4. Zał. nr 5 („ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LEASINGU”). – Istotą wstępnej opłaty leasingowej jest to, że jest płatna bezpośrednio po zawarciu umowy leasingu i warunkuje jej wejście w życie, tj. m.in. nabycie przez Finansującego Przedmiotu Leasingu od Dostawcy, a zatem jest płatna przed odbiorem Przedmiotu Leasingu. W niniejszym zamówieniu Zamawiający określił jednak, że opłata nazwana przez Zamawiającego opłatą wstępną ma być płatna dopiero po odbiorze przedmiotu leasingu, co zupełnie zmienia jej charakter i celowość. Jest to więc dodatkowa opłata płatna w miesiącu, w którym już może być wymagana pierwsza rata leasingowa (a faktyczna wstępna opłata leasingowa płatna przed uruchomieniem umowy leasingu jest tu zerowa). Czy Zamawiający zechce zmienić ten warunek w zamówieniu, dostosowując go do ogólnie przyjętych warunków na rynku leasingu, tj. aby wstępna opłata leasingowa była płatna przed wydaniem Przedmiotu Leasingu?
 
Zamawiający nie zmieni w tym zakresie warunków zamówienia. Opłata wstępna ma być płatna zgodnie z pkt. 4  załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu.
 
16. Zamawiający w p. 6. Zał. nr 5 („ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LEASINGU”) podał, że raty muszą być równe i w stałej wysokości. Czy Zamawiający dopuści raty zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M lub 3M – ich wysokość będzie mogła się zmieniać zarówno w górę, jak i w dół w przypadku zmiany stawki WIBOR (1M lub 3M) o taką wartość, która zapewni stałą marżę Finansującego w trakcie trwania umowy leasingu?
 
Zastosowanie zmiennej stopy procentowej spowoduje, że oferta na dzień składania będzie miała niższą cenę niż przy zastosowaniu rat o niezmiennej wysokości (stała stopa procentowa).
Zamawiający nie dopuszcza rat zmiennych.
 
17. Zamawiający w p. 8. Zał. nr 5 („ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LEASINGU”) podał, że faktury na opłaty leasingowe oraz sprzedaż Przedmiotu Leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu będą zawierały kwoty w rozbiciu na część kapitałową oraz część odsetkową. Jednocześnie w p. 1 Zamawiający napisał, że leasing ma być rodzaju operacyjnego, a w p. 2 go dookreślił. Istotą leasingu operacyjnego (podatkowo) jest traktowanie go jako usługa, a nie jako sprzedaż/dostawa towarów, nie może więc być utożsamiany ze sprzedażą na raty, w której następuje spłata części kapitałowej i odsetkowej (podobnie, jak by to było w przypadku leasingu finansowego). Również faktura odzwierciedlająca sprzedaż przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu operacyjnego nie będzie wyszczególniać części kapitałowej i odsetkowej. Prosimy o korektę tego punktu.
 
Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu, żeby Leasingodawca wystawiał faktury dotyczących opłaty wstępnej, rat leasingowych oraz opłaty końcowej w rozbiciu na kapitał i część odsetkową (zgodnie z harmonogramem). Zamawiający dopuszcza jednak możliwość, żeby kwota rat leasingowych umieszczana była na fakturze jedną pozycją, natomiast wymagana jest dodatkowo informacja o wysokości kapitału i odsetek, które wchodzą w jej skład, natomiast kwota opłaty wstępnej i końcowej może być podana jedną kwotą.
 
18. Zamawiający w p. 9. Zał. nr 5 („ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LEASINGU”) podał, że na koszty realizacji (cenę ofertową) przedmiotu zamówienia mogą składać się tylko i jedynie opłata wstępna, 59 równych rat leasingowych oraz opłata końcowa. – Czy Zamawiający dopuści również możliwość wystąpienia innych opłat, których wysokość jest określana w standardowo obowiązujących tabelach opłat i prowizji, czy też standardowo stosowanych wzorcach umowy? Opłaty te mogą wystąpić w toku realizacji umowy leasingu, ale nie muszą. Są to m.in.: odsetki za opóźnienia w płatnościach, opłaty za sporządzanie aneksów do umowy leasingu na wniosek Korzystającego/Zamawiającego, opłata za ewentualne wypowiedzenie umowy leasingu z winy Korzystającego, opłata za odbiór dowodu rejestracyjnego z Wydziału Komunikacji (np. zatrzymanego przez policję), a także inne, zawarte w obowiązujących wzorcach umów? Czy Zamawiający także dopuści możliwość poniesienia kosztów podatku od środków transportu? A także kosztu rejestracji pojazdu?
 
Odpowiedź na powyższe pytania zawarta jest w  pkt. 4, 5 i 7 zamieszczonych powyżej.
 
 
 
 
Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.10.2017 r.
do postępowania PA/ZAM/341/1/2017
 
 
1. Czy Zamawiający dopuszcza DMC 12000 kg?
 
Zamawiający nie dopuszcza DMC 12000 kg
 
2. Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzację sterowaną ręcznie?
 
Zamawiający dopuszcza klimatyzację sterowaną ręcznie.
 
3. Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję 24 miesiące?
 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – opis przedmiotu zamówienie Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji:
– na podwozie pojazdu wraz z kabiną – 36 miesięcy
– na zabudowę – 24 miesięcy
 
 
 
 
 
Odpowiedzi na zapytania z dnia 03.10.2017 r.
do postępowania PA/ZAM/341/1/2017
 
 
1. Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.
 
Postanowienia zawarte w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu, winny być zawarte w treści umowy. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości dopuszcza się zamieszczenie ich w załączniku do umowy.
 
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.
 
Wyrażamy zgodę, aby tabela opłat i prowizji  stanowiła integralną część umowy.
 
3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie stron umowy: Wykonawca w zamian za Dostawcę (IPU – załącznik nr 5).
 
W załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu ujednolicono nazewnictwo w zakresie stron umowy – Dostawca został zamieniony na Wykonawcę.
 
4. Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.
 
Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu na podstawie wystawionej noty księgowej i kopii deklaracji podatku od środków transportu złożonej przez Wykonawcę.
 
5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.
 
Zamawiający poniesie koszty opłat za rejestrację w oparciu o re fakturę.
 
6. W pkt. 7 IPU Zamawiający zapisał proces wykupu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra. Proszę o modyfikację zapisu.
 
Zmianie ulega pkt 7 załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy leasingu – nowe brzmienie pkt. 7:
 
„Opłata za wykup (ostatnia – 60 rata) w wysokości  max. 1 % ceny nabycia pojazdu zostanie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze. Faktura przenosząca własność pojazdu, opiewającą na kwotę wykupu (faktura wykupowa), zostanie wystawiona po otrzymaniu przez Wykonawcę wpłaty za ostatnią ratę.”
 
7. Proszę o dopuszczenie o zmian postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.
 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego
 
8. W pkt. 5 Formularza oferty Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia zapewnimy udzielenie gwarancji (…)”.
 
Zmianie ulega pkt 5 formularza ofertowego – nowe brzmienie pkt. 5:
 
„Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia zapewnimy udzielenie gwarancji na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ:
• Na podwozie   ……………………………….  m-cy gwarancji.
• Na zabudowę  ………………………………..  m-cy gwarancji”
Znak sprawy: wy   PA/ZAM/341/1/2017                                                 Kudowa- Zdrój 12.10.2017 r.
  
ZAWIADOMIENIE  o wyborze najkorzystniejszej oferty
  
Na podstawie art. 92 ust. I Ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami) Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
  
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do zbiórki surowców wtórnych w formie leasingu operacyjnego”
 
ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  wybrana została oferta  firmy :
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Plac Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
  
Uzasadnienie wyboru:
  
W niniejszym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca. Kierując  się  kryterium  oceny  ofert przedstawionej w ogłoszeniu i specyfikacji, Komisja stwierdziła, że ww. oferta jako ważna spełnia w całości wymagania  Zamawiającego.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba przyznanych

punktów
1

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Plac Orląt Lwowskich 1
 

53-605 Wrocław
100 pkt.
                                                                                KUDOWSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
                                                                                                   PEŁNOMOCNIK PREZESA ZARZĄDU
                                                                                                              MAREK SZPAK